ประชาสัมพันธ์การใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile   ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ประกอบไปด้วยวารสารทั้งหมดกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ อีกมากมาย   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2549 3655 

 

                เข้าใช้ได้ที่ URL : GALE Academic OneFile

Gale

 

หมายเหตุ :  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 

           โทรศัพท์ 077-355658 ภายใน 5801 หรือ 5802