โรงเรียนผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหอสมุดกลาง

    วันที่ 12 กรกฎาคม 2560  โรงเรียนผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหอสมุดกลาง ในครั้งนี้นำโดยอาจารย์จวง  เผือกคง และนักเรียนผู้สูงอายุรุ่นแรก จำนวน 14 คน โดยผู้สูงอายุที่ร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้แก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เช่น อาจารย์วิรุฬห์ ทองอำภา อาจารย์กรรณิการ์ นาคอยู่ รวมถึงชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่น