คู่มือปลูกมะนาว ฉบับสมบูรณ์

คู่มือปลูกมะนาว ฉบับสมบูรณ์

    การขยายพันธุ์และปลูกมะนาวนอกฤดูเพื่อเพิ่มรายได้ จากเจ้าของสวนมะนาว ทั้งการ ปลูกในพื้นดิน ปลูกในวงบ่อซีเมนต์ ปลูกในกระถางแก้มลิง ปลูกไร้ดิน พร้อมสูตรปุ๋ยชีวภาพสำหรับบำรุงรักษาและเพิ่มผลผลิตให้มะนาว 

รายละเอียดการสืบค้น : คลิก