สำนักวิทยบริการฯ ประเมินผลงานห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

    บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลงานห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานสนองงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.ชุมพร จำนวน 11 โรงเรียน ทำหน้าที่ดูแลด้าน การพัฒนาครู สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน และการพัฒนาห้องสมุด

ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่ดูแลงานด้านห้องสมุดของโรงเรียน ร่วมกับกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น  โดยบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ได้แก่หอสมุดกลาง และศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ทำหน้าที่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลงานห้องสมุด อย่างต่อเนื่องตลอดมา

และเมื่อวันที่ 16-26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา บรรณารักษ์ รวมถึงนักวิชาการ และช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย

นางนันทนา เดชเกิด
นางวรรนภา ทองสมสี
นางกฤติยา รักสวัสดิ์
นางสาวทิพวรรณ อักษรทิพย์
นางสาวเบญจมาศ นากทองแก้ว
นางสาวประทุมพร วีระสุข
นายวิสุทธิ์ สุวัฒนานุกร
นายธนกฤติ เจริญพานิช
และนายทนงศักดิ์ ปิ่นแก้ว

ได้ทำหน้าที่นิเทศงานห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 11 โรงเรียน ปรากฏว่า มีความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจ


บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่

บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม

  • หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
  • โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801