หอสมุดกลางประชุมสร้างความร่วมมือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมหมุนเวียนตลอดปี

หอสมุดกลาง ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการและเพื่อเป็นการเสริมสร้างผลงานทางวิชาการนอกห้องเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมจะเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาได้แสดงผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องทุกเดือนโดยใช้พื้นที่หอสมุดกลางเป็นศูนย์กลางเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

เบญจมาศ นากทองแก้ว/ข่าว

วรรนภา ทองสมสี/ภาพ


บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่

บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม

  • หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
  • โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801