หอสมุดกลาง รับการตรวจเยี่ยมจากสภาการพยาบาล

หอสมุดกลาง รับการตรวจเยี่ยมจากสภาการพยาบาล

เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ หอสมุดกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัย พลเรือตรีหญิงอาภรณ์ ชูดวง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทิพา ส่องศิริ จากสภาการพยาบาล เข้าตรวจเยี่ยมห้องสมุดพยาบาลศาสตร์สำหรับความพร้อมในการให้บริการเพื่อส่งเสริมในรายวิชาการพยาบาลได้แก่ ตำราพยาบาล การเข้าบริการตำรา และ ฐานข้อมูลสำหรับการพยาบาล ทั้งนี้ทางบุคลากรหอสมุดกลางได้ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมจากสภาพยาบาล และได้รับคำแนะนำในด้านต่างๆเพื่อส่งเสริมในการให้บริการ และความรู้แก่นักศึกษาพยาบาล

เบญจมาศ นากทองแก้ว/ข่าว
สุนิษา คงแก้ว/ภาพ


บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่

บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม

  • หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

  • โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801