เปิดใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI

ด้วยบริษัท Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd. (Beijing) โดย China National Knowledge Infrastructure (CNKI) ห้องสมุดออนไลน์และบริษัทที่พัฒนาฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI ประกอบด้วย Academic Focus, China Academic Jounals full-text Database, China Master’s These Full-text Database, China Doctoral Dissertations Full-text Database และ China Reference Works Online โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าหน่วยงานของท่านสามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 รวมระยะเวลา 3 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้

  1. ฐานข้อมูล Academic Fucus

    รายละเอียด : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารที่จัดพิมพ์ด้วยภาอังกฤษเป็นต้นฉบับในประเทศจีน(136 ชื่อเรื่อง) วาลสารโดดเด่นที่แปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ(132 ชื่อเรื่อง) และงานประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดการในประเทศจีน (27,300 บทความ) เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการด้านจีนศึกษาสำหรับบุคคลที่ไม่รู้จักภาษาจีน

URL : http://cstmj.cnki.net/stmt

  1. ฐานข้อมูล China Academic Journals Full-text Database

รายละเอียด : รวบรวมวารสารวิชาการดีเด่นของประเทศจีน มีวารสาร 1 หมื่นกว่าชื่อ/61 ล้านบทความ

URL : http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?db=CMFD

  1. ฐานข้อมูล Chin Masters’Theses Full-text Database

รายละเอียด : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 740แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล 3.2 ล้านบทความ

URL : http//oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CMFD

  1. ฐานข้อมูล china Dissertations Full-text Database

รายละเอียด : เป็นฐานที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 450แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล 3 แสนบทความ

URL : http//oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CDFD

  1. ฐานข้อมูล China Reference Works Online

รายละเอียด : เป็นฐานที่รวบรวมหนังสือคู่มือเกือบ 9000 เล่มจากสำนักพิมพ์ 300 กว่าแห่ง ประกอบด้วย พจนานุกรมภาษา คู่มืออุตสาหกรรม สารานุกรม ข้อมูลทางการแพทย์ เป็นต้น

URL : http://gongjushu.oversea.cnki.net/oversea/default.aspx


บริการยืม – คืนสารสนเทศ:  คลิกที่นี่

บริการสืบค้นข้อมูลหอสมุดกลาง (OPAC):  คลิกที่นี่

ศูนย์บริการข้อมูล:  คลิกที่นี่

พบบ่อย:  คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม

  • หอสมุดและศูนย์บริการเฉลิมพระเกียรติชั้น 1 โซน A1 บริการตอบคำถามและค้นคว้า

    โทรศัพท์ติดต่อ 0-7791-3336 เลขภายใน 5802