หอสมุดกลาง ลงพื้นที่ จัดระบบห้องสมุด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย

เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2561 บุคลากร หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่จัดระบบห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

            การจัดระบบงานห้องสมุดในครั้งนี้เพื่อให้โรงเรียน มีแหล่งเรียนรู้ที่ดีและสามารถเข้าถึงได้ง่าย  พร้อมทั้งจัดให้มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

การจัดระบบงานห้องสมุดในครั้งนี้บุคลากร หอสมุดกลาง ประกอบด้วย

  • นางสาวเบญจมาศ นากทองแก้ว

  • นางสาวมณฑาทิพย์ พัฒนสิงห์

  • นางสาวประทุมพร วีระสุข

  • นางวรรนภา ทองสมสี

  • นางสาวสุนิษา คงแก้ว และ

  • นายณัฐนัย พิลึก

          ในวันแรกได้ดำเนินการพัฒนาเริ่มตั้งแต่การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมให้น่าเข้าใจ ลดความแออัดของห้องโดยการจัดวางตู้หนังสือ และชั้นวางต่างๆ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ห้อง จากนั้นจึงเริ่มคัดแยกประเภททรัพยากรสารสนเทศให้เป็นระบบหมวดหมู่ที่ถูกต้อง วันที่สองได้ดำเนินการจัดมุมความรู้ มุมบริการที่ห้องสมุดควรมีให้บริการ รวมถึงจัดบอร์ดความรู้ บอร์ดนิทรรศการ และตกแต่งบรรยากาศให้มีความสดใส นำภาพ และข้อความมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นสื่อนำให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากครูและนักเรียนเป็นอย่างดี ทำให้ห้องสมุดแล้วเสร็จพร้อมให้บริการแกนักเรียน ครู และผู้ปกครองต่อไป

เบญจมาศ นากทองแก้ว/ข่าว
สุนิษา คงแก้ว/ภาพ


บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่

บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม

  • หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

  • โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801