หอสมุดกลางลงพื้นที่จัดห้องสมุดชุมชน เพื่อชาวบ้านเกาะพะลวย

        เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2561 บุคลากรจากหอสมุดกลางลงพื้นที่ ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ชาวบ้านเกาะพะลวยเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาห้องสมุด ณ อาคารสมเด็จพระราชชนนี  โรงเรียนบ้านเกาะพะลวย

       โครงการห้องสมุดชุมชน จัดขึ้นสำหรับชาวบ้านทุกเพศทุกวัยให้มีแหล่งเรียนรู้ มีสถานที่จัดทำกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้ความบันเทิงด้วยกิจกรรมและบริการต่างๆ จะสามารถทำให้ชุมชนชาวเกาะพะลวยมีแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน ให้เกิดขึ้นแก่ชาวบ้านเกาะพะลวยอีกด้วย

เบญจมาศ นากทองแก้ว/ข่าว/ภาพ


บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่

บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม

  • หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

  • โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801