สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 พื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 พื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561

     ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้สนองงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามพระราชดำริ ในครั้งนี้ รักษาราชการแทนอธิการบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากรจากกองบริการวิชาการท้องถิ่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงคณะครุศาสตร์ ร่วมรับ-ส่งเสด็จ ณ  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิต โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรี อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

    รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการนิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เพื่อสนองงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯได้รับผิดชอบส่วนต่าง ๆ ของการดำเนินกิจกรรมโรงเรียน อาทิ งานห้องสมุดโรงเรียน การสาธิตการสอน การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย และงานหลักสูตรท้องถิ่น เป็นต้น โดยมีงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คอยออกแบบและดูแลกิจกรรมดังกล่าว

    ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมอบหมายให้งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น รับผิดชอบโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 41 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้ร่วมกับส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการนิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนขึ้น เพื่อให้คําปรึกษา และแนะนําแก่ครูด้านการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนแก่ครูผู้สอนและสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนในสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 41 ต่อไป

เบญจมาศ นากทองแก้ว/ ข่าว
ฝ่ายสื่อสารองค์กร/กองบริการวิชาการ/หอสมุดกลาง/ ภาพ


บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่

บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม

  • หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

  • โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801