สำนักวิทยบริการฯ ศึกษาดูงาน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และราชภัฏเพชรบุรี

    สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการศึกษาดูงาน “การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร และการปฏิบัติงานของบุคลากร” ระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

  2. เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ ของบุคลากรและวิทยาการหรือนวัตกรรมใหม่ๆ จากสถานที่ที่ไปศึกษาดูงานแล้วนำกลับมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของหอสมุดกลาง ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ภาษา

  3. เพื่อให้ผู้บริหาร บรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ได้ติดตามความก้าวหน้าในการบริหารจัดการานห้องสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

          ในครั้งนี้คณะผู้บริหารและบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานต่างๆ และชมส่วนต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และยังมีพื้นที่สืบค้น อ่านหนังสือ และที่พักผ่อน พบปะสังสรรค์ เพื่อเสริมสร้างความคิด และการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคณะ พัฒนาการศึกษาอีกด้วย

เบญจมาศ นากทองแก้ว/ ข่าว
สำนักวิทยบริการฯ/ ภาพ

สำนักงานวิทยทรัพยากร และห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่

บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม

  • หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

  • โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801