สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

    เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดการศึกษา สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ ระเบียบของมหาวิทยาลัย ณ หอประชุมวชิราลงกรณ

    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา ได้เป็นส่วนหนึ่งในการปฐมนิเทศในครั้งนี้ด้วย นำโดย ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร และ อ.กิ่งกาญจน์ สุพรศิริสินรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ให้ความรู้ และแนะนำนักศึกษาให้รู้จักกับสถานที่ รวมถึงการใช้บริการต่างๆ เช่น การใช้ WIFI การใช้ E-Mail การเข้าสู่ระบบ LMS ระบบบริการจัดการเรียนรู้ การใช้บริการหอสมุดกลาง วิธีการสืบค้นสารสนเทศ และการให้บริการของศูนย์ภาษา เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เบญจมาศ นากทองแก้ว/รายงาน
สุนิษา คงแก้ว/ภาพ


บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่

บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม

  • หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

  • โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801