ขอเชิญใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(SRU Database Overview)

📣📣📣ขอเชิญใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 📣📣📣
➡️SRU Database Overview (ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายใน)

 1. ABI/INFORM Collection ฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
 2. ACM Digital Library ฐานข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. ProQuest Dissertation & Theses Global ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
 4. SpringerLink – Journal ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 5. Web of Science ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสาร
 6. Emerald Management ฐานข้อมูลวารสารสาขาการบัญชี การเงินและเศรษฐศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจ และ กลยุทธ์
 7. American Chemical Society Journal (ACS) ฐานข้อมูลวารสารสาขาวิชาเคมีและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 8. EBSCO Discovery Service (EDS) การสืบค้นฐานข้อมูลหลายๆ ฐานพร้อมกัน ด้วยการใช้คำค้นเพียงครั้งเดียว
 9. ThaiLIS โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)
 10. ฐานข้อมูลเครือข่าย Gale Virtual Reference Library ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาBusiness Technology
 11. ฐานข้อมูล iG Libraryสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การจัดการธุรกิจ  คอมพิวเตอร์ นโยบายสาธารณะ การบริหารเชิงกุลยุทธ์ การท่องเที่ยว ภาษา เป็นต้น
 12. ฐานข้อมูลE-Book I Love Library ระบบที่ใช้สำหรับเปิดอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 


บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่

บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย : คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม

 • หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

 • โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801