ประกาศหอสมุดกลาง “เรื่องการปิดให้บริการชั่วคราว”

ประกาศปิดสถานที่ทำการ และการให้บริการของหอสมุดกลาง
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

1. การคืนหนังสือท่านต้องคืนหนังสือ ณ จุดรับคืนหนังสือจุดเดียวเท่านั้นซึ่งอยู่ด้านหน้าอาคารหอสมุดได้ตลอด
24 ชั่วโมง

2. หนังสือที่มีกำหนดส่งคืนหลังวันที่ 18 มีนาคม 2563 หอสมุดกลางจะขยายวันคืนหนังสือไปจนถึง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 โดยไม่ต้องมีค่าปรับใดๆ ทั้งสิ้น

3. หนังสือที่มีกำหนดส่งก่อนวันที่ 17 มีนาคม 2563 ต้องชำระค่าปรับตามธรรมเนียม โดยติดต่อชำระได้ตั้งแต่
วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยหอสมุดกลางจะยกเว้นค่าปรับในระหว่าง 18 มีนาคม 2563 – 1 พฤษภาคม 2563
4. ท่านที่ต้องการยืมหนังสือสามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 ณ จุดบริการยืม-คืน หอสมุดกลาง

หมายเหตุ ทั้งนี้จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะคลี่คลายและเข้าสู่สภาวะปกติ
ทางหอสมุดกลางจะแจ้งการให้บริการทราบในครั้งต่อไป

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี