หอสุดกลางจัดกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์

ยินดีต้อนรับน้อง ๆ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 อาจารย์อมรรัตน์ แซ่กวั่ง และอาจารย์กชพรรณ นุ่นสังข์ นำนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ มรส. เข้ารับการปฐมนิเทศ ในครั้งนี้มีพี่ ๆ หอสมุดกลางให้การต้อนรับและปฐมนิเทศน้อง ๆ เพื่อทราบเบื้องต้นเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภายในหน่วยงาน ณ ห้องประชุม 1 หอสมุดกลาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริการยืม-คืน เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804

 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

เว็บไซต์ : http://library.sru.ac.th
Facebook : Centrallibrarysru
Instagram : Srulibrary
Youtube : SRU Library

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี