หอสมุดกลาง จัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Webex) แนะนำการใช้บริการ ช่วงสถานการณ์โควิด-19

หอสมุดกลาง จัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Webex) แนะนำการใช้บริการ ช่วงสถานการณ์โควิด-19

หอสมุดกลาง จัดอบรมออนไลน์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เกี่ยวกับการใช้บริการหอสมุดกลางในด้านต่าง ๆ รวมถึงวิธีการใช้บริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เช่น การยืมหนังสือผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ การสั่งซื้อหนังสือ การใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด และแนะนำแหล่งสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ รวมไปถึงบริการต่าง ๆ และวิธีการเข้าใช้ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบริการและแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นเพื่อใช้ในการประกอบการเรียนต่อไป ซึ่งครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกว่า 60 คน

เบญจมาศ เทอดวีระพงศ์ รายงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริการยืม-คืน เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804
 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
เว็บไซต์ : http://library.sru.ac.th
Facebook : Centrallibrarysru
Instagram : Srulibrary
Youtube : SRU Library
หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี