หอสมุดกลางจัดนิเทศออนไลน์ ติดตามผลการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับ 41

เมื่อวันที่ 16, 18 และ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา หอสมุดกลาง ศูนย์คอมพิวเตอร์และคณาจารย์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ฯ ร่วมกับ โครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดนิเทศออนไลน์ ติดตามผลการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับ 41 โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา รวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียนในส่วนของการบริการและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านช่วงสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (โควิด-19) และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะแนวทางในการพัฒนางานห้องสมุดโรงเรียนให้ดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมีโรงเรียนที่เข้ารับการนิเทศจำนวน 11 โรงเรียน ได้แก่

 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายบริการยืม-คืน เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804
 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
เว็บไซต์ : http://library.sru.ac.th
Facebook : Centrallibrarysru
Instagram : Srulibrary
Youtube : SRU Library
หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี