ประวัติความเป็นมา

Opening_sru

ประวัติความเป็นมา

หอสมุดกลางเปิดให้บริการครั้งแรก พร้อมการก่อตั้งวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานีเมื่อ พ.ศ.2517 โดย ใช้อาคารชั่วคราวเป็นสถานที่ท าการ ต่อมาในปี พ.ศ.2519 ย้ายมาท าการที่อาคารชั่วคราวตั้งอยู่บริเวณ ด้านหน้าหอประชุมวชิราลงกรณ์ ในปัจจุบัน หลังจากนั้น พ.ศ.2522 ได้รับงบประมาณตามโครงการเงินกู้ ธนาคารโลกในการก่อสร้างอาคารที่ท าการหลังใหม่มีลักษณะเป็นรูปหกเหลี่ยม พ.ศ.2533 ได้รับ งบประมาณจากกรมการฝึกหัดครู จ านวน 1,000,000 บาท และวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี จำนวน 700,000 บาท ในการต่อเติมหอสมุดในรูปแบบเดิม และเปิดใช้อาคารเพื่อให้บริการ วันที่1พฤศจิกายน 2533 และได้รับงบประมาณ จ านวน 22,000,000 บาท ในการก่อสร้าง อาคารวิทยบริการเป็นอาคาร 4 ชั้น เมื่อ พ.ศ.2536 พ.ศ.2538 หอสมดกลาง ได้รับพระราชทานนามชื่อ “อาคารบรรณราชนครินทร์” จาก สมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จนกระทั่ง พ.ศ. 2547 หอสมุดกลางเป็นหน่วยงานย่อยของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติการ จัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย หอสมุดกลาง ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา

ปรัชญา

แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีก้าวหน้า พัฒนาสังคม

วิสัยทัศน์

หอสมุดกลาง เป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้และการบริการที่เป็นเลิศ