รายงานประจำปี หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ช่องทางการติดต่อสอบถามได้ที่
*** หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
*** โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804
เว็บไซต์ : http://library.sru.ac.th
Facebook : Centrallibrarysru
Instagram : Srulibrary
Youtube : SRU Library 
หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี