คณาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่น ที่ 2 เยี่ยมชมหอสมุดกลาง และห้องสมุดพยาบาลศาสตร์

    เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 คณาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่น ที่ 2 จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดกลาง และห้องสมุดพยาบาลศาสตร์  ณ อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยฯ

Read more

หอสมุดกลางลงพื้นที่จัดห้องสมุดชุมชน เพื่อชาวบ้านเกาะพะลวย

        เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2561 บุคลากรจากหอสมุดกลางลงพื้นที่ ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ชาวบ้านเกาะพะลวยเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาห้องสมุด ณ อาคารสมเด็จพระราชชนนี  โรงเรียนบ้านเกาะพะลวย      

Read more

หอสมุดกลาง ลงพื้นที่ จัดระบบห้องสมุด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย

เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2561 บุคลากร หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่จัดระบบห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน             การจัดระบบงานห้องสมุดในครั้งนี้เพื่อให้โรงเรียน มีแหล่งเรียนรู้ที่ดีและสามารถเข้าถึงได้ง่าย  พร้อมทั้งจัดให้มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน การจัดระบบงานห้องสมุดในครั้งนี้บุคลากร

Read more

เปิดใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI

ด้วยบริษัท Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd. (Beijing) โดย China National Knowledge Infrastructure (CNKI) ห้องสมุดออนไลน์และบริษัทที่พัฒนาฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5

Read more

หอสมุดกลาง ลดค่าปรับหนังสือสูงสุดถึง 80%

มาแล้วจ้า…ส่งท้ายปิดเทอมกับโปรโมชั่น ลดค่าปรับ หอสมุดกลางใจดี ลดค่าปรับหนังสือสูงสุดถึง 80% ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2561 แล้วเจอกันจ้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-7791-3336 หรือ 0-7791-3336 * 5801 บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่ บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่

Read more

ขอเชิญร่วมแบ่งปันหนังสือ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งต่อให้ห้องสมุดโรงเรียนในชุมชน

หอสมุดกลางขอรับบริจาคหนังสือ สำหรับเด็กวัยอนุบาล – ประถมศึกษา เพื่อส่งต่อให้กับห้องสมุดโรงเรียนในชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เพื่อร่วมส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ รับบริจาค หนังสือ หรือนิตยสาร สภาพดี เนื้อหาเหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน ช่องทางการบริจาค ตู้รับบริจาคหนังสือ ณ อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ ชั้น 1 ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2561) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ในโครงการศึกษาดูงาน “ฐานข้อมูลออนไลน์” เพื่อให้นักศึกษาเห็นถึงระบบบริหารจัดการความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับฐานข้อมูลออนไลน์ อีกทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักวิทยบริการฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา น้อยดอนไพร รองผู้อำนวยการสำนักฯ ฝ่ายศูนย์ภาษา และตัวแทน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานดังกล่าว ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงาน กว่า 50

Read more

บริการ QR code บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

หอสมุดกลางบริการ QR code บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ หอสมุดกลางจัดทำบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/งานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ เพียงแค่แสกนรูปรหัส QR Code ที่ตัวเล่ม ก็สามารถดูบทคัดย่อได้ทันที สะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถสืบค้นได้จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ได้แล้ววันนี้ บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่ บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC)

Read more

หอสมุดกลาง รับการตรวจเยี่ยมจากสภาการพยาบาล

หอสมุดกลาง รับการตรวจเยี่ยมจากสภาการพยาบาล เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ หอสมุดกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัย พลเรือตรีหญิงอาภรณ์ ชูดวง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทิพา ส่องศิริ

Read more

หอสมุดกลางจัดกิจกรรม “อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์”

หอสมุดกลางจัดกิจกรรม “อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์” ให้แก่ผู้สนใจ ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการใช้งานฐานข้อมูลและสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ได้ โดยในครั้งนี้จัดขึ้นสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร สังกัดคณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ   เบญจมาศ นากทองแก้ว/ข่าว เบญจมาศ

Read more