สำนักวิทยบริการฯ ศึกษาดูงาน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และราชภัฏเพชรบุรี

    สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการศึกษาดูงาน “การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร และการปฏิบัติงานของบุคลากร” ระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ

Read more

หอสมุดกลางต้อนรับคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

หอสมุดกลางต้อนรับคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี     เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายศูนย์คอมพิวเตอร์ นางนันทนา เดชเกิด รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายหอสมุดกลาง นางศันสนีย์ ชูเชื้อ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

Read more

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 พื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 พื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more

หอสมุดกลางต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หอสมุดกลางต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา     เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำคณะอาจารย์ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าเยี่ยมชมหอสมุดกลาง ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่จากหอสมุดกลางได้ให้การต้อนรับและนำชมส่วนงานต่างๆ เช่น ห้องมัลติมีเดียห้องอ่านหนังสือสำหรับอาจารย์ ห้องอ่านเดี่ยว

Read more

หอสมุดกลาง เตรียมความพร้อมบริการให้ยืมและรับคืนหนังสืออัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยี RFID

    หอสมุดกลาง เตรียมความพร้อมบริการให้ยืมและรับคืนหนังสืออัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยี RFIDช่วงปิดภาคการศึกษา หอสมุดกลางได้เร่งดำเนินการนำเทคโนโลยี RFID ระบบอ่านและบันทึกข้อมูลของหนังสือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถยืมหนังสือได้ด้วยตนเองพร้อมพิมพ์สลิปการยืมเพื่อเป็นหลักฐาน รวมถึงเพื่อให้คืนหนังสือได้ตลอด 24 ชั่วโมง แม้ห้องสมุดจะปิดทำการ ระบบดังกล่าวจะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เบญจมาศ นากทองแก้ว/ข่าว บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่ บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC)

Read more

คณาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่น ที่ 2 เยี่ยมชมหอสมุดกลาง และห้องสมุดพยาบาลศาสตร์

    เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 คณาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่น ที่ 2 จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดกลาง และห้องสมุดพยาบาลศาสตร์  ณ อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยฯ

Read more

หอสมุดกลางลงพื้นที่จัดห้องสมุดชุมชน เพื่อชาวบ้านเกาะพะลวย

        เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2561 บุคลากรจากหอสมุดกลางลงพื้นที่ ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ชาวบ้านเกาะพะลวยเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาห้องสมุด ณ อาคารสมเด็จพระราชชนนี  โรงเรียนบ้านเกาะพะลวย      

Read more

หอสมุดกลาง ลงพื้นที่ จัดระบบห้องสมุด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย

เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2561 บุคลากร หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่จัดระบบห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน             การจัดระบบงานห้องสมุดในครั้งนี้เพื่อให้โรงเรียน มีแหล่งเรียนรู้ที่ดีและสามารถเข้าถึงได้ง่าย  พร้อมทั้งจัดให้มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน การจัดระบบงานห้องสมุดในครั้งนี้บุคลากร

Read more

ขอเชิญร่วมแบ่งปันหนังสือ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งต่อให้ห้องสมุดโรงเรียนในชุมชน

หอสมุดกลางขอรับบริจาคหนังสือ สำหรับเด็กวัยอนุบาล – ประถมศึกษา เพื่อส่งต่อให้กับห้องสมุดโรงเรียนในชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เพื่อร่วมส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ รับบริจาค หนังสือ หรือนิตยสาร สภาพดี เนื้อหาเหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน ช่องทางการบริจาค ตู้รับบริจาคหนังสือ ณ อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ ชั้น 1 ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2561) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ในโครงการศึกษาดูงาน “ฐานข้อมูลออนไลน์” เพื่อให้นักศึกษาเห็นถึงระบบบริหารจัดการความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับฐานข้อมูลออนไลน์ อีกทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักวิทยบริการฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา น้อยดอนไพร รองผู้อำนวยการสำนักฯ ฝ่ายศูนย์ภาษา และตัวแทน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานดังกล่าว ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงาน กว่า 50

Read more