หอสมุดกลางต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สำนักบรรณสารการพัฒนา NIDA

    14 ธันวาคม 2561 บุคลากรฝ่ายงานบริการ จากสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศึกษาดูงานหอสมุดกลาง  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำชมหอสมุดกลาง รวมทั้งศูนย์ภาษา ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรต่อไป     ในครั้งนี้คุณนันทนา เดชเกิด รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายหอสมุด คุณศันสนีย์ ชูเชื้อ

Read more

หอสมุดกลาง จัดปาฐกถา พิเศษปลูกจิตสำนึกเห็นคุณค่าของท้องถิ่นภาคใต้

หอสมุดกลาง จัดปาฐกถา พิเศษปลูกจิตสำนึกเห็นคุณค่าของท้องถิ่นภาคใต้    หอสมุดกลาง จัดปาฐกถาพิเศษ “นักปราชญ์ภาคใต้” โดย ศ.ชวน เพชรแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ ซึ่งท่านได้กล่าวถึง ศ.สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ นักปราชญ์ผู้มุ่งมั่นทุ่มเท และอุทิศตนสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นคุณูปการต่อสังคมส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานด้านวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของสังคมท้องถิ่นภาคใต้และประเทศชาติ    กิจกรรมปาฐกถาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก

Read more

SRU Library Calendar December 2018

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ปิดบริการ ระหว่างเดือน ธันวาคม 2561 ถึง มกราคม 2562 – วันจันทร์ที่ 10 ธ.ค. 2561  – วันเสาร์ที่ 15 ธ.ค. 2561   – วันอาทิตย์ที่

Read more

สมาคมแต้จิ๋วได้มอบหนังสือบริจาคให้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  วันที่ 22 ต.ค. 2561 สมาคมแต้จิ๋วได้มอบหนังสือบริจาค ให้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา น้อยดอนไพร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ คณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมรับมอบหนังสือในครั้งนี้ สุนิษา คงแก้ว/ ข่าว หอสมุดกลาง/ ภาพ บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

Read more

งดบริการส่ง SMS แจ้งเตือนวันกำหนดคืนหนังสือ (ชั่วคราว)

หอสมุดกลางงดบริการส่ง SMS แจ้งเตือนวันกำหนดคืนหนังสือ (ชั่วคราว) เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการต่อสัญญา ท่านสามารถตรวจสอบวันกำหนดคืนหนังสือด้วยตนเองผ่านช่องทางต่างๆ  ดังนี้ 1. บัตรกำหนดส่ง(บริเวณหน้าสุดท้ายของหนังสือ) 2. ระบบสมาชิกผู้ใช้บริการ (เข้าใช้ผ่านระบบสืบค้นข้อมูลหอสมุดกลาง) 3. Slip รายการยืม (กรณีที่ผู้ใช้บริการยืมด้วยตนเองผ่านเครื่องยืมอัตโนมัติ) ติดต่อสอบถาม หอสมุดและศูนย์บริการเฉลิมพระเกียรติชั้น 1 โซน

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 หอสมุดกลางต้อนรับอาจารย์กมลชนก ทองเอียด และ อาจารย์จวง เผือกคง อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ และนักเรียนจากโรงเรียนผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เบญจมาศ นากทองแก้ว/ ข่าว หอสมุดกลาง/ ภาพ บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2561

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 600 คน เข้าร่วม ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารทีปังกรรัศมีโชติโดยมี รศ.ดร ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี และรองอธิการบดีต้อนรับ  

Read more

หอสมุดกลาง ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

    หอสมุดกลางเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561     ในครั้งนี้หอสมุดกลางนำเทคโนโลยี AR หรือ Augmented

Read more

ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่

    เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 – 6 จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ กว่า 200 คน ร่วมสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีอาจารย์ และเจ้าหน้าที่แนะแนวเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย

Read more

อาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ เยี่ยมชมและเรียนรู้การใช้บริการหอสมุดกลาง

อาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ เยี่ยมชมและเรียนรู้ การใช้บริการหอสมุดกลางเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน     วันที่ 10 กรกฎาคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรหม พรหมเมศร์ และดร.รัชฎาพร ไทยเกิด นำนักศึกษาหลักสูตรพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กว่า 30 คน เข้าเยี่ยมหอสมุดกลาง ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่

Read more