SRU Library Calendar December 2018

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ปิดบริการ ระหว่างเดือน ธันวาคม 2561 ถึง มกราคม 2562 – วันจันทร์ที่ 10 ธ.ค. 2561  – วันเสาร์ที่ 15 ธ.ค. 2561   – วันอาทิตย์ที่

Read more

สมาคมแต้จิ๋วได้มอบหนังสือบริจาคให้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  วันที่ 22 ต.ค. 2561 สมาคมแต้จิ๋วได้มอบหนังสือบริจาค ให้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา น้อยดอนไพร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ คณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมรับมอบหนังสือในครั้งนี้ สุนิษา คงแก้ว/ ข่าว หอสมุดกลาง/ ภาพ บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

Read more

งดบริการส่ง SMS แจ้งเตือนวันกำหนดคืนหนังสือ (ชั่วคราว)

หอสมุดกลางงดบริการส่ง SMS แจ้งเตือนวันกำหนดคืนหนังสือ (ชั่วคราว) เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการต่อสัญญา ท่านสามารถตรวจสอบวันกำหนดคืนหนังสือด้วยตนเองผ่านช่องทางต่างๆ  ดังนี้ 1. บัตรกำหนดส่ง(บริเวณหน้าสุดท้ายของหนังสือ) 2. ระบบสมาชิกผู้ใช้บริการ (เข้าใช้ผ่านระบบสืบค้นข้อมูลหอสมุดกลาง) 3. Slip รายการยืม (กรณีที่ผู้ใช้บริการยืมด้วยตนเองผ่านเครื่องยืมอัตโนมัติ) ติดต่อสอบถาม หอสมุดและศูนย์บริการเฉลิมพระเกียรติชั้น 1 โซน

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 หอสมุดกลางต้อนรับอาจารย์กมลชนก ทองเอียด และ อาจารย์จวง เผือกคง อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ และนักเรียนจากโรงเรียนผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เบญจมาศ นากทองแก้ว/ ข่าว หอสมุดกลาง/ ภาพ บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2561

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 600 คน เข้าร่วม ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารทีปังกรรัศมีโชติโดยมี รศ.ดร ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี และรองอธิการบดีต้อนรับ  

Read more

หอสมุดกลาง ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

    หอสมุดกลางเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561     ในครั้งนี้หอสมุดกลางนำเทคโนโลยี AR หรือ Augmented

Read more

ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่

    เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 – 6 จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ กว่า 200 คน ร่วมสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีอาจารย์ และเจ้าหน้าที่แนะแนวเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย

Read more

อาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ เยี่ยมชมและเรียนรู้การใช้บริการหอสมุดกลาง

อาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ เยี่ยมชมและเรียนรู้ การใช้บริการหอสมุดกลางเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน     วันที่ 10 กรกฎาคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรหม พรหมเมศร์ และดร.รัชฎาพร ไทยเกิด นำนักศึกษาหลักสูตรพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กว่า 30 คน เข้าเยี่ยมหอสมุดกลาง ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่

Read more

เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review

    ด้วยบริษัท Booknet จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ iGroup ประเทศไทย ได้ทำการเปิดทดลองใช้งานให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review ซึ่งเป็นประโยชน์กับคณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยนั้น     ในการนี้

Read more

ต้อนรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สาขาสารสนเทศสาสตร์ฯ

ต้อนรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สาขาสารสนเทศสาสตร์ฯ     เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 หอสมุดกลาง ต้อนรับคณะนักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 กว่า

Read more