บริการ Book Delivery

Opening_sru

บริการ Book Delivery

Book Delivery บริการที่หอสมุดกลาง จัดขึ้นสำหรับให้บริการแก่สมาชิกประเภทอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่ออำนวยความสะดวก และรวดเร็ว โดยการบริการยืม รับคืน และจ่ายค่าปรับ

คู่มือการสั่งซื้อหนังสือ : ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการใช้บริการ : ดาวน์โหลด

สถานที่ให้บริการ
ชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

การใช้บริการ
การยืม
1. สมาชิกต้องไม่มีหนังสือเกินกำหนดส่ง
2. สมาชิกต้อง ไม่ค้างชำระค่าปรับหนังสือ
3. สืบค้นรายชื่อ และเลขหมวดหมู่ หนังสือที่ต้องการยืมจากฐานข้อมูล OPAC
4. โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งรายการหนังสือที่ต้องการยืม โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยืม และส่งกลับมายัง ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) หอสมุดกลาง   
5. รับหนังสือตามรายการยืม

การคืน
โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801

การจ่ายค่าปรับ

จ่ายค่าปรับโดยผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ