บริการ Book Delivery

Book Delivery บริการที่จัดขึ้นสำหรับให้บริการแก่สมาชิกประเภทอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่ออำนวยความสะดวก และรวดเร็ว โดยให้การบริการยืมและรับคืน

เงื่อนไขการใช้บริการการยืม

  1. ไม่มีหนังสือเกินกำหนดส่ง
  2. ไม่ค้างชำระค่าปรับหนังสือ

ขั้นตอนใช้บริการยืม

  1. สืบค้นรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศและเลขหมวดหมู่ ที่ต้องการยืมจากระบบสืบค้นทรัพยากรของห้องสมุด (OPAC)  https://opac.sru.ac.th/main/index.aspx
  2. ส่งแบบฟอร์มขอยืมหนังสือ ผ่านช่องทางออนไลน์ https://shorturl.asia/NQMSs
  3. รับตัวเล่มตามวัน เวลาที่กำหนด

ขั้นตอนการใช้บริการคืน

  • ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับคืนหนังสือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801, 5803 หรือ 5804
หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี