บริการสั่งซื้อหนังสือ

book-suggestion-sru-library

บริการสั่งซื้อหนังสือ

หอสมุดกลาง เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย จึงคำนึงถึงความสำคัญในการเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่สามรถใช้ให้เป็นประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด จึงได้จัดบริการสั่งซื้อหนังสือเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการโดยเฉพาะอาจารย์สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน


คู่มือการสั่งซื้อหนังสือ : ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการใช้บริการ : ดาวน์โหลด

สถานที่ให้บริการ
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3   งานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

ติดต่อสอบถาม

คุณนันทนา เดชเกิด  งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

เบอร์โทรศัพท์ :  0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5812

E-Mail : Nunthana112@hotmail.com

E-Document:   นันทนา เดชเกิด