ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 หอสมุดกลางต้อนรับอาจารย์กมลชนก ทองเอียด และ อาจารย์จวง เผือกคง อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ และนักเรียนจากโรงเรียนผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เบญจมาศ นากทองแก้ว/ ข่าว หอสมุดกลาง/ ภาพ

Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2561

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 600 คน เข้าร่วม ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารทีปังกรรัศมีโชติโดยมี รศ.ดร ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี และรองอธิการบดีต้อนรับ  

Read more

หอสมุดกลาง ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

    หอสมุดกลางเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561     ในครั้งนี้หอสมุดกลางนำเทคโนโลยี AR หรือ Augmented

Read more

ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่

    เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 – 6 จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ กว่า 200 คน ร่วมสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีอาจารย์ และเจ้าหน้าที่แนะแนวเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย

Read more

อาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ เยี่ยมชมและเรียนรู้การใช้บริการหอสมุดกลาง

อาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ เยี่ยมชมและเรียนรู้ การใช้บริการหอสมุดกลางเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน     วันที่ 10 กรกฎาคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรหม พรหมเมศร์ และดร.รัชฎาพร ไทยเกิด นำนักศึกษาหลักสูตรพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กว่า 30 คน เข้าเยี่ยมหอสมุดกลาง ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่

Read more

ต้อนรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สาขาสารสนเทศสาสตร์ฯ

ต้อนรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สาขาสารสนเทศสาสตร์ฯ     เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 หอสมุดกลาง ต้อนรับคณะนักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 กว่า

Read more

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561     เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดการศึกษา สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ

Read more

หอสมุดกลาง ร่วมกับกองบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่นจัดอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ประจำปี 2561

หอสมุดกลาง ร่วมกับกองบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่นจัดอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ประจำปี 2561 หลักสูตรการจัดการห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 4.0     ในครั้งนี้มีครูผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียนจำนวน 22 ท่าน จาก 11 โรงเรียน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วยการอบรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย หลักสูตรต่างๆที่ครูสามารถนำไปต่อยอด เพื่อพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็นที่รู้จัก เป็นการเพิ่มโอกาสให้ครู

Read more

ต้อนรับคณะผู้บริหาร จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ต้อนรับคณะผู้บริหาร จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต     เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561 หอสมุดกลางต้อนรับคณะผู้บริหาร จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย ดร.พิธา จารุพูนผล ซึ่งในครั้งนี้ให้การต้อนรับโดยคุณนันทนา เดชเกิด รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายห้องสมุด และบุคลากรจากหอสมุดกลาง

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม     เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 หอสมุดกลาง ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมศึกษาดูงานส่วนต่างๆของหอสมุดกลาง เช่นการดำเนินงานทางเทคนิค การให้บริการ การจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ  ในครั้งนี้ คุณนันทนา เดชเกิด รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

Read more