สำนักวิทยบริการฯ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ ในครั้งนี้นำโดยคณะผู้บริหาร สำนักวิทยบริการฯ

Read more

หอสมุดกลางให้บริการเข้าถึงวารสารด้วยคิวอาร์โค้ด (QR Code)

หอสมุดกลางบริการเข้าถึงวารสารด้วยคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อเชื่อมไปยังหน้าเว็บไซต์ ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ให้บริการอ่านวารสารวิชาการ และนิตยสาร ผ่าน QR Code ด้วยอุปกรณ์ สมาร์ทโฟน และ แท็บเล็ต ท่านสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นประเภท QR Code Reader เพื่ออ่านวารสารและนิตยสารได้ฟรี เช่น

Read more

หอสมุดกลางจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอ้างอิงและวิจัย” สำหรับอาจารย์และบุคลากร

      เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2560 หอสมุดกลางจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอ้างอิงและวิจัย” วิทยากรโดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร ผู้เชี่ยวชาญจากฝ่ายทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจรวมถึงเทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศ

Read more

รู้หรือไม่ …..หอสมุดกลางมี Tablet ให้บริการด้วยนะ

    หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชื่อ “ห้องสมุดสร้างสุข” จาก  บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด โดยให้บริการการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยมอบ Tablet จำนวน 10 เครื่อง สำหรับอ่าน E-book, E-Journal

Read more

สำนักวิทยบริการฯ ประเมินผลงานห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

    บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลงานห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน     เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานสนองงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.ชุมพร จำนวน 11

Read more

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการพริ้นต์เอกสารออนไลน์ สำหรับนักศึกษา

ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดพื้นที่ให้บริการพริ้นต์เอกสารออนไลน์ สำหรับนักศึกษา โดยมีจุดให้บริการ ณ ห้องบริการอินเทอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ และโซนบริการคอมพิวเตอร์  โซน A3 ชั้น 3 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ  โดยมีขั้นตอนการใช้บริการดังนี้ อัตราค่าบริการ ขนาด

Read more

หอสมุดกลางปรับปรุงพื้นที่ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อำนวยความสะดวก สบายมากขึ้น

หอสมุดกลางปรับปรุงพื้นที่ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  อำนวยความสะดวก สบายมากขึ้น     บรรยากาศการใช้บริการหอสมุดกลางในช่วงเปิดภาคเรียนเต็มไปด้วย ผู้ใช้บริการทั้งอาจารย์ นักศึกษา รวมถึงชุมชนท้องถิ่นที่เข้ามาใช้บริการ   ด้วยแนวโน้มการใช้บริการที่เปลี่ยนไป หอสมุดกลางจึง ปรับปรุงพื้นที่ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  อำนวยความสะดวก สบายมากขึ้น เช่น จัดห้อง จัดสถานที่ จัดที่นั่งอ่าน ทั้งที่มาแบบเดี่ยว และแบบที่นัดหมายกันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบกลุ่ม

Read more

แจ้งย้ายจุดบริการคอมพิวเตอร์บริเวณ ชั้น 1

แจ้งย้ายจุดบริการคอมพิวเตอร์ หอสมุดกลางปรับพื้นที่ให้บริการคอมพิวเตอร์จากเดิมบริเวณ ชั้น 1 ย้ายไปให้บริการบริเวณ ชั้น 3 Zone A3 (ภายในห้องบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ) เพิ่มจุดบริการปลั๊กไฟสำหรับใช้ Laptop หอสมุดกลางจัดพื้นที่ให้บริการปลั๊กไฟกว่า 20 จุด บริเวณ Zone B1 พร้อมทั้งให้บริการเครือข่ายไร้สาย (WIFI)

Read more

โรงเรียนผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหอสมุดกลาง

    วันที่ 12 กรกฎาคม 2560  โรงเรียนผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหอสมุดกลาง ในครั้งนี้นำโดยอาจารย์จวง  เผือกคง และนักเรียนผู้สูงอายุรุ่นแรก จำนวน 14 คน โดยผู้สูงอายุที่ร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้แก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เช่น

Read more

คณะครูจากโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม เข้าศึกษาดูงานหอสมุดกลาง

    เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 คณะครูจากโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำนักเรียนชุมนุมบรรณารักษ์ จำนวน 35 คน ศึกษาดูงานหอสมุดกลาง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เรียนรู้วิธีปฏิบัติงานและเพื่อนำความรู้ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในห้องสมุดของโรงเรียน

Read more