หอสมุดกลางต้อนรับคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

หอสมุดกลางต้อนรับคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี     เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายศูนย์คอมพิวเตอร์ นางนันทนา เดชเกิด รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายหอสมุดกลาง นางศันสนีย์ ชูเชื้อ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

Read more

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 พื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 พื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more

หอสมุดกลางต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หอสมุดกลางต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา     เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำคณะอาจารย์ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าเยี่ยมชมหอสมุดกลาง ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่จากหอสมุดกลางได้ให้การต้อนรับและนำชมส่วนงานต่างๆ เช่น ห้องมัลติมีเดียห้องอ่านหนังสือสำหรับอาจารย์ ห้องอ่านเดี่ยว

Read more

หอสมุดกลาง เตรียมความพร้อมบริการให้ยืมและรับคืนหนังสืออัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยี RFID

    หอสมุดกลาง เตรียมความพร้อมบริการให้ยืมและรับคืนหนังสืออัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยี RFIDช่วงปิดภาคการศึกษา หอสมุดกลางได้เร่งดำเนินการนำเทคโนโลยี RFID ระบบอ่านและบันทึกข้อมูลของหนังสือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถยืมหนังสือได้ด้วยตนเองพร้อมพิมพ์สลิปการยืมเพื่อเป็นหลักฐาน รวมถึงเพื่อให้คืนหนังสือได้ตลอด 24 ชั่วโมง แม้ห้องสมุดจะปิดทำการ ระบบดังกล่าวจะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เบญจมาศ นากทองแก้ว/ข่าว บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่ บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC)

Read more

คณาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่น ที่ 2 เยี่ยมชมหอสมุดกลาง และห้องสมุดพยาบาลศาสตร์

    เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 คณาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่น ที่ 2 จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดกลาง และห้องสมุดพยาบาลศาสตร์  ณ อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยฯ

Read more

หอสมุดกลางลงพื้นที่จัดห้องสมุดชุมชน เพื่อชาวบ้านเกาะพะลวย

        เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2561 บุคลากรจากหอสมุดกลางลงพื้นที่ ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ชาวบ้านเกาะพะลวยเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาห้องสมุด ณ อาคารสมเด็จพระราชชนนี  โรงเรียนบ้านเกาะพะลวย      

Read more

หอสมุดกลาง ลงพื้นที่ จัดระบบห้องสมุด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย

เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2561 บุคลากร หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่จัดระบบห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน             การจัดระบบงานห้องสมุดในครั้งนี้เพื่อให้โรงเรียน มีแหล่งเรียนรู้ที่ดีและสามารถเข้าถึงได้ง่าย  พร้อมทั้งจัดให้มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน การจัดระบบงานห้องสมุดในครั้งนี้บุคลากร

Read more

ขอเชิญร่วมแบ่งปันหนังสือ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งต่อให้ห้องสมุดโรงเรียนในชุมชน

หอสมุดกลางขอรับบริจาคหนังสือ สำหรับเด็กวัยอนุบาล – ประถมศึกษา เพื่อส่งต่อให้กับห้องสมุดโรงเรียนในชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เพื่อร่วมส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ รับบริจาค หนังสือ หรือนิตยสาร สภาพดี เนื้อหาเหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน ช่องทางการบริจาค ตู้รับบริจาคหนังสือ ณ อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศฯ ชั้น 1 ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2561) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ในโครงการศึกษาดูงาน “ฐานข้อมูลออนไลน์” เพื่อให้นักศึกษาเห็นถึงระบบบริหารจัดการความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับฐานข้อมูลออนไลน์ อีกทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักวิทยบริการฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา น้อยดอนไพร รองผู้อำนวยการสำนักฯ ฝ่ายศูนย์ภาษา และตัวแทน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานดังกล่าว ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงาน กว่า 50

Read more

บริการ QR code บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

หอสมุดกลางบริการ QR code บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ หอสมุดกลางจัดทำบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/งานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ เพียงแค่แสกนรูปรหัส QR Code ที่ตัวเล่ม ก็สามารถดูบทคัดย่อได้ทันที สะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถสืบค้นได้จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ได้แล้ววันนี้ บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่ บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC)

Read more