บริการ QR code บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

หอสมุดกลางบริการ QR code บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ หอสมุดกลางจัดทำบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/งานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ เพียงแค่แสกนรูปรหัส QR Code ที่ตัวเล่ม ก็สามารถดูบทคัดย่อได้ทันที สะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถสืบค้นได้จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ได้แล้ววันนี้ บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่ บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC)

Read more

หอสมุดกลาง รับการตรวจเยี่ยมจากสภาการพยาบาล

หอสมุดกลาง รับการตรวจเยี่ยมจากสภาการพยาบาล เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ หอสมุดกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัย พลเรือตรีหญิงอาภรณ์ ชูดวง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทิพา ส่องศิริ

Read more

หอสมุดกลางจัดกิจกรรม “อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์”

หอสมุดกลางจัดกิจกรรม “อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์” ให้แก่ผู้สนใจ ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการใช้งานฐานข้อมูลและสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ได้ โดยในครั้งนี้จัดขึ้นสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร สังกัดคณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ   เบญจมาศ นากทองแก้ว/ข่าว เบญจมาศ

Read more

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนหนองผักฉีด จ.ตรัง

สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนหนองผักฉีด อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ในครั้งนี้ ผ.ศ.ปริญญา น้อยดอนไพร รองผู้อำนวยการฯ อาจารย์กิ่งกาญจน์  สุพรศิริสิน  อาจารย์กานต์ธิดา

Read more

THE MOVIE SRU CENTRAL LIBRARY จัดบริการห้องฉายภาพยนตร์ (Home Theater) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการทางด้านภาษา

ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ จัดบริการห้องฉายภาพยนตร์ (Home Theater) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการทางด้านภาษา ทักษะ สาระ ความรู้ ความบันเทิง และเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ของผู้ใช้บริการให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้น พบกันได้ทุกวันอังคาร เวลา 11.00น. เป็นต้นไป ณ ห้อง Home Theater ชั้น

Read more

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานหอสมุดกลาง ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ภาษา โดยมีอาจารย์สมพร ศรีอาภานนท์ ผู้อำนวยการสำนักฯ ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร รองผู้อำนวยการ

Read more

ประกาศรายชื่อ ยอดนักอ่าน ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อ ยอดนักอ่าน ประจำปี 2560 ตรวจสอบรายชื่อยอดนักอ่าน 100 ท่าน และติดต่อรับของรางวัล ตั้งแต่ ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 บริเวณ ชั้น 1 หอสมุดกลาง ติดต่อสอบถาม/ลงทะเบียน บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

Read more

หอสมุดกลางประชุมสร้างความร่วมมือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมหมุนเวียนตลอดปี

หอสมุดกลาง ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการและเพื่อเป็นการเสริมสร้างผลงานทางวิชาการนอกห้องเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมจะเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาได้แสดงผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องทุกเดือนโดยใช้พื้นที่หอสมุดกลางเป็นศูนย์กลางเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เบญจมาศ นากทองแก้ว/ข่าว วรรนภา ทองสมสี/ภาพ บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

Read more

สำนักวิทยบริการฯ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ ในครั้งนี้นำโดยคณะผู้บริหาร สำนักวิทยบริการฯ

Read more

หอสมุดกลางให้บริการเข้าถึงวารสารด้วยคิวอาร์โค้ด (QR Code)

หอสมุดกลางบริการเข้าถึงวารสารด้วยคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อเชื่อมไปยังหน้าเว็บไซต์ ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ให้บริการอ่านวารสารวิชาการ และนิตยสาร ผ่าน QR Code ด้วยอุปกรณ์ สมาร์ทโฟน และ แท็บเล็ต ท่านสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นประเภท QR Code Reader เพื่ออ่านวารสารและนิตยสารได้ฟรี เช่น

Read more