สมาคมแต้จิ๋วได้มอบหนังสือบริจาคให้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  วันที่ 22 ต.ค. 2561 สมาคมแต้จิ๋วได้มอบหนังสือบริจาค ให้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา น้อยดอนไพร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ คณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมรับมอบหนังสือในครั้งนี้ สุนิษา คงแก้ว/ ข่าว หอสมุดกลาง/ ภาพ บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 หอสมุดกลางต้อนรับอาจารย์กมลชนก ทองเอียด และ อาจารย์จวง เผือกคง อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ และนักเรียนจากโรงเรียนผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เบญจมาศ นากทองแก้ว/ ข่าว หอสมุดกลาง/ ภาพ บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่

Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2561

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 600 คน เข้าร่วม ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารทีปังกรรัศมีโชติโดยมี รศ.ดร ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี และรองอธิการบดีต้อนรับ  

Read more

หอสมุดกลาง ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

    หอสมุดกลางเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561     ในครั้งนี้หอสมุดกลางนำเทคโนโลยี AR หรือ Augmented

Read more

ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่

    เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 – 6 จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ กว่า 200 คน ร่วมสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีอาจารย์ และเจ้าหน้าที่แนะแนวเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย

Read more

อาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ เยี่ยมชมและเรียนรู้การใช้บริการหอสมุดกลาง

อาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ เยี่ยมชมและเรียนรู้ การใช้บริการหอสมุดกลางเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน     วันที่ 10 กรกฎาคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรหม พรหมเมศร์ และดร.รัชฎาพร ไทยเกิด นำนักศึกษาหลักสูตรพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กว่า 30 คน เข้าเยี่ยมหอสมุดกลาง ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่

Read more

ต้อนรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สาขาสารสนเทศสาสตร์ฯ

ต้อนรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สาขาสารสนเทศสาสตร์ฯ     เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 หอสมุดกลาง ต้อนรับคณะนักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 กว่า

Read more

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561     เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดการศึกษา สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ

Read more

หอสมุดกลาง ร่วมกับกองบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่นจัดอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ประจำปี 2561

หอสมุดกลาง ร่วมกับกองบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่นจัดอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ประจำปี 2561 หลักสูตรการจัดการห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 4.0     ในครั้งนี้มีครูผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียนจำนวน 22 ท่าน จาก 11 โรงเรียน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วยการอบรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย หลักสูตรต่างๆที่ครูสามารถนำไปต่อยอด เพื่อพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็นที่รู้จัก เป็นการเพิ่มโอกาสให้ครู

Read more

ต้อนรับคณะผู้บริหาร จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ต้อนรับคณะผู้บริหาร จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต     เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561 หอสมุดกลางต้อนรับคณะผู้บริหาร จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย ดร.พิธา จารุพูนผล ซึ่งในครั้งนี้ให้การต้อนรับโดยคุณนันทนา เดชเกิด รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายห้องสมุด และบุคลากรจากหอสมุดกลาง

Read more