หอสมุดกลางต้อนรับ คณะพยาบาลศาสตร์และทีมงานจาก BATAAN PENINSULA STATE UNIVERSITY PHILIPPINE

                    เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีและทีมงาน BATAAN PENINSULA STATE UNIVERSITY PHILIPPINE นำโดย ดร.นุชนาถ วิชิต รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา และคุณวรรณา กุมารจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีศูนย์สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ได้เข้าเยี่ยมชม ห้องสมุดพยาบาล

Read more

ขอเชิญชมนิทรรศการภาพ SRU 360°

🎉🎉ขอเชิญชมนิทรรศการภาพ SRU 360° 🎉🎉 จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2562 ณ ห้องนิทรรศการ บริเวณหน้าอาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 เข้าชมนิทรรศการมีสิทธิ์ลุ้นรับของที่ระลึก ติดตามและตรวจสอบรายชื่อเพื่อรับของที่ระลึก ได้ที่ Facebook : หอสมุดกลาง

Read more

หอสมุดกลาง จัดอบรม “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์อย่าง่าย”

        เมื่อวันที่ 14 และ 18 มีนาคม 2562 หอสมุดกลาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์อย่าง่าย” ณ ห้องคอม 8 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ วิทยากรโดย คุณไตรเพชร พลดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์       

Read more

บริการแนะนำ E-Journal Nursing

                  หอสมุดกลางฯ ให้บริการแนะนำวารสารพยาบาลอิเล็กทรอนิกส์ แก่นักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจ สามารถสแกน QR-Code เพื่ออ่านฉบับเต็มได้ที่ ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ หอสมุดกลางฯ ชั้น 2 โซน B2   บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่ บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC)

Read more

หอสมุดกลาง แนะนำการจัดห้องสมุดเฉพาะ สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรส.

                           เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 บรรณารักษ์หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ให้คำแนะนำในการจัดระบบห้องสมุดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เบื้องต้นได้ให้ความรู้เกี่ยวกับงานเตรียมหนังสือ ซึ่งประกอบด้วยการประทับตราแสดงความเป็นเจ้าของ การลงทะเบียนหนังสือ การเตรียมเอกสารสำหรับการให้ยืม เอกสารสำหรับการลงทะเบียน และความรู้เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ (Dewey Decimal Classification :

Read more

หอสมุดกลางต้อนรับดร. วิลาศ วูวงศ์ คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

          วันนี้ (4 มีนาคม 2562)  ดร.วิลาศ วูวงศ์ คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เข้าเยี่ยมชมหอสมุดกลางและได้ให้คำแนะนำด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาคลังปัญญาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  ( ARITIR – Academic Resources  and Information

Read more

ต้อนรับนักเรียนผู้สูงอายุ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดกลางและร่วมกิจกรรมสมุดทำมือ

                           วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนผู้สูงอายุ และ อาจารย์กมลชนก ทองเอียด จากโรงเรียนผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมหอสมุดกลางและร่วมกันทำกิจกรรม                             ในครั้งนี้มีบุคลากรให้การต้อนรับ นำชม และแนะนำโดยเน้นวิธีการเข้าใช้บริการ การค้นหาสารสนเทศ รวมถึงบริการต่างๆ และได้จัดกิจกรรม

Read more

มาลองทำแบบสอบถามออนไลน์อย่างง่ายกันเถอะ

                    หอสมุดกลาง เห็นถึงความสำคัญของการทำแบบสอบถาม และเพื่อให้นักศึกษา และบุคลากร ได้เรียนรู้การสร้างแบบสอบถามออนไลน์  จึงจัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์อย่างง่าย” วิทยากร โดย นายไตรเพชร พลดี ในวัน พฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา

Read more

หอสมุดกลาง มอบรางวัลพนักงานดีเด่น ประจำปี 2561 สร้างความผูกพันต่อองค์กร เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงาน

หอสมุดกลาง มอบรางวัลพนักงานดีเด่นให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานดี          เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ. ปริญญา น้อยดอนไพร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  พร้อมด้วยนางนันทนา เดชเกิด  และอาจารย์กานต์ธิดา บุญมา รองผู้อำนวยการ สำนักฯ มอบเกียรติบัตร พนักงานดีเด่น หน่วยงานหอสมุดกลาง

Read more

ฟรีค่าปรับ “วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ “

เนื่องในโอกาสวันราชภัฏ  14 กุมภาพันธ์ หอสมุดกลางจัดช่วงเวลาพิเศษ…ฟรีค่าปรับ ทุกกรณี ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2562   *** ติดต่อเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเองเท่านั้น *** บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่ บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC) : คลิกที่นี่ บริการฐานข้อมูลออนไลน์งานวิจัย : คลิกที่นี่

Read more