ต้อนรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สาขาสารสนเทศสาสตร์ฯ

ต้อนรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สาขาสารสนเทศสาสตร์ฯ     เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 หอสมุดกลาง ต้อนรับคณะนักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 กว่า

Read more

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561     เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดการศึกษา สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ

Read more

หอสมุดกลาง ร่วมกับกองบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่นจัดอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ประจำปี 2561

หอสมุดกลาง ร่วมกับกองบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่นจัดอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ประจำปี 2561 หลักสูตรการจัดการห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 4.0     ในครั้งนี้มีครูผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียนจำนวน 22 ท่าน จาก 11 โรงเรียน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วยการอบรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย หลักสูตรต่างๆที่ครูสามารถนำไปต่อยอด เพื่อพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็นที่รู้จัก เป็นการเพิ่มโอกาสให้ครู

Read more

ต้อนรับคณะผู้บริหาร จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ต้อนรับคณะผู้บริหาร จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต     เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561 หอสมุดกลางต้อนรับคณะผู้บริหาร จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย ดร.พิธา จารุพูนผล ซึ่งในครั้งนี้ให้การต้อนรับโดยคุณนันทนา เดชเกิด รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายห้องสมุด และบุคลากรจากหอสมุดกลาง

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม     เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 หอสมุดกลาง ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมศึกษาดูงานส่วนต่างๆของหอสมุดกลาง เช่นการดำเนินงานทางเทคนิค การให้บริการ การจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ  ในครั้งนี้ คุณนันทนา เดชเกิด รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

Read more

สำนักวิทยบริการฯ ศึกษาดูงาน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และราชภัฏเพชรบุรี

    สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการศึกษาดูงาน “การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร และการปฏิบัติงานของบุคลากร” ระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ

Read more

หอสมุดกลางต้อนรับคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

หอสมุดกลางต้อนรับคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี     เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายศูนย์คอมพิวเตอร์ นางนันทนา เดชเกิด รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายหอสมุดกลาง นางศันสนีย์ ชูเชื้อ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

Read more

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 พื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 พื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more

หอสมุดกลางต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หอสมุดกลางต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา     เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำคณะอาจารย์ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าเยี่ยมชมหอสมุดกลาง ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่จากหอสมุดกลางได้ให้การต้อนรับและนำชมส่วนงานต่างๆ เช่น ห้องมัลติมีเดียห้องอ่านหนังสือสำหรับอาจารย์ ห้องอ่านเดี่ยว

Read more

หอสมุดกลาง เตรียมความพร้อมบริการให้ยืมและรับคืนหนังสืออัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยี RFID

    หอสมุดกลาง เตรียมความพร้อมบริการให้ยืมและรับคืนหนังสืออัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยี RFIDช่วงปิดภาคการศึกษา หอสมุดกลางได้เร่งดำเนินการนำเทคโนโลยี RFID ระบบอ่านและบันทึกข้อมูลของหนังสือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถยืมหนังสือได้ด้วยตนเองพร้อมพิมพ์สลิปการยืมเพื่อเป็นหลักฐาน รวมถึงเพื่อให้คืนหนังสือได้ตลอด 24 ชั่วโมง แม้ห้องสมุดจะปิดทำการ ระบบดังกล่าวจะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เบญจมาศ นากทองแก้ว/ข่าว บริการยืม-คืนสารสนเทศ : คลิกที่นี่ บริการสืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง (OPAC)

Read more