วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 27 ฉบับที่ 2

วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 ที่อยู่ :: ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โซน B2 หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ  

Read more

วารสารพยาบาลศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 37

วารสารพยาบาลศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 37 ที่อยู่ :: ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โซน B2 หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ  

Read more

JPN ปีที่ 11 ฉบับที่ 54

JPN  ปีที่ 11 ฉบับที่ 54 ที่อยู่ :: ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โซน B2 หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ  

Read more

เอกสารภาษีอากร ปีที่ 39 ฉบับที่ 460

เอกสารภาษีอากร ปีที่ 39 ฉบับที่ 460   ที่อยู่ :: ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โซน B2 หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ  

Read more

CWS

CWS   ที่อยู่ :: ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โซน B2 หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ

Read more

British Journal of Community Nursing ปีที่ 12 ฉบับที่ 24

British Journal of Community Nursing ปีที่ 12 ฉบับที่ 24   ที่อยู่ :: ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โซน B2 หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ

Read more

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฉบับที่ 131

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฉบับที่ 131     ที่อยู่ :: ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โซน B2 หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ

Read more

หมอชาวบ้าน ฉบับที่ 503

หมอชาวบ้าน ฉบับที่ 503     ที่อยู่ :: ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โซน B2 หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ

Read more

ศิลปากร ฉบับที่ 358

ศิลปากร ฉบับที่ 358     ที่อยู่ :: ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โซน B2 หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ

Read more

เอกสารข่าวรัฐสภา ปีที่ 44 ฉบับที่ 876

เอกสารข่าวรัฐสภา ปีที่ 44 ฉบับที่ 876     ที่อยู่ :: ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โซน B2 หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ

Read more