ขั้นตอนการตรวจสอบพันธะกับหอสมุดกลาง(ทางออนไลน์)เพื่อขอจบการศึกษาหรือลาออก

ขั้นตอนการตรวจสอบพันธะกับหอสมุดกลาง (ทางออนไลน์)เพื่อขอจบการศึกษาหรือลาออกสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (กรณีดำเนินการขอตรวจสอบด้วยตนเอง) สามารถกรอกแบบฟอร์มขอตรวจสอบพันธะกับหอสมุดกลาง ผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ ได้ช่องทางดังนี้ แบบฟอร์มขอตรวจสอบพันธะกับหอสมุดกลาง : คลิก

Read more

หอสมุดกลางเปิดพื้นที่บริการพื้นที่สำหรับจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เข้าใช้พื้นที่ของหอสมุดกลาง เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับเตรียมความพร้อมในการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในครั้งนี้ อาจารย์จารี พรหมณะ รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และนางสาว ศรีสุดา แก้วอำรัตน์ บุคลากรจากวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นำนักศึกษาเข้าบันทึกภาพ โดยมีบุคลากรจากหอสมุดกลางให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ติดตามข่าวสาร

Read more

หอสมุดกลาง จัดอบรมออนไลน์ให้ความรู้การสร้างบรรณานุกรมอัตโนมัติ และเทคนิคการจัดรูปแบบเอกสาร

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา หอสมุดกลางจัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างบรรณานุกรมอัตโนมัติ และเทคนิคการจัดรูปแบบเอกสาร ให้แก่นักศึกษา และผู้สนใจเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ในการจัดรูปแบบเอกสารและการจัดการบรรณานุกรม โดยมี คุณเพชรัตน์ กิมยู่ฮะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคุณทิพวรรณ อักษรทิพย์ บรรณารักษ์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา และบุคลากร กว่า 180

Read more

ห้องประชุม หอสมุดกลาง ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประจำปี 2563 Thailand MICE Venue Standard Meeting Room

ห้องประชุม หอสมุดกลาง ได้เป็น 1 ใน 4 ห้องประชุมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard : TMVS)            มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับป้ายตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard :

Read more

หอสมุดกลางจัดนิเทศออนไลน์ ติดตามผลการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับ 41

เมื่อวันที่ 16, 18 และ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา หอสมุดกลาง ศูนย์คอมพิวเตอร์และคณาจารย์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ฯ ร่วมกับ โครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดนิเทศออนไลน์ ติดตามผลการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับ 41 โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา รวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียนในส่วนของการบริการและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านช่วงสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (โควิด-19) และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Read more

หอสมุดกลาง จัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Webex) แนะนำการใช้บริการ ช่วงสถานการณ์โควิด-19

หอสมุดกลาง จัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Webex) แนะนำการใช้บริการ ช่วงสถานการณ์โควิด-19 หอสมุดกลาง จัดอบรมออนไลน์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เกี่ยวกับการใช้บริการหอสมุดกลางในด้านต่าง ๆ รวมถึงวิธีการใช้บริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เช่น การยืมหนังสือผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ การสั่งซื้อหนังสือ การใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด และแนะนำแหล่งสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ รวมไปถึงบริการต่าง ๆ และวิธีการเข้าใช้

Read more

หอสมุดกลางแจ้งวันปิดการให้บริการ เดือน กรกฏาคม 2564

ประกาศ หอสมุดกลาง ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 หอสมุดกลาง ปิดบริการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย 📚📚แต่ยังคงให้บริการยืมตัวเล่มหนังสือ ตามขั้นตอน ดังนี้ #ขั้นตอนการยืม# 1. ค้นหาข้อมูลหนังสือที่ต้องการจากเว็บไซต์ https://opac.sru.ac.th 2. ผู้ใช้บริการบันทึกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการยืมให้ครบถ้วน ที่เว็บไซต์

Read more

หอสมุดกลาง จัดอบรมให้แก่ครูห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

หอสมุดกลาง จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 หอสมุดกลางจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) เรื่อง “การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แบบ infographic” มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมสนองงานในโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดชุมพรจำนวน 11 โรงเรียน

Read more

ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ProQuest One Business

ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ สาขาการบริหารธุรกิจ ProQuest One Business รายละเอียด : ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการเรียนการสอนและใช้งานที่ครอบคลุมทุกด้านและสมบูรณ์ที่สุดเพียงแหล่งเดียว ด้านการบริหารธุรกิจ เช่น – ข่าว (News) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks) –

Read more