บุคลากร : ฝ่ายบริการ (Department of Information Services)

 
นางสาวทิพวรรณ อักษรทิพย์ (หัวหน้าฝ่ายบริการ)
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 0-77913-336 ต่อ *5801
e-mail : thippawan.aks@sru.ac.th
 
 
นางสาวเบญจมาศ เทอดวีระพงศ์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 0-77913-336 ต่อ *2504
e-mail : benchamas.nak@sru.ac.th
 
 
นางกิตติยา ใจซื่อ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 0-77913-336 ต่อ *5803
e-mail : kittiya.jai@sru.ac.th
 
 
นางสาวเยาวดี รุ่งเรือง
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 0-77913-336 ต่อ *5803
e-mail : yaowadee.run@sru.ac.th

 

 

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี