บุคลากร : ฝ่ายบริการ

Opening_sru

บุคลากร : ฝ่ายบริการ (Department of Information Services)

นางสาวเบญจมาศ นากทองแก้ว (หัวหน้าฝ่ายบริการ)
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 0-77913-351 ต่อ *5801
e-mail : benchamas.nak@sru.ac.th

 

 

 

นางสาวทิพวรรณ อักษรทิพย์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 0-77913-351 ต่อ *5801
e-mail : thippawan.aks@sru.ac.th

 

 

 

นางกิตติยา ใจซื่อ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 0-77913-351 ต่อ *5801
e-mail : kittiya.jai@sru.ac.th

 

 

 

นางสาวเยาวดี รุ่งเรือง
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 0-77913-351 ต่อ *5801
e-mail : yaowadee.run@sru.ac.th

 

 

 

นายกำธน   เทพทอง
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 0-77913-351 ต่อ *5801
e-mail : kamthon.the@sru.ac.th

 

 

 

นางณัฐพร รัชชะ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 0-77913-351 ต่อ *5801
e-mail : nattaporn.rat@sru.ac.th