ห้องเรียนอัจฉริยะ (E-Smart Classroom)

Smart Classroom เป็นการจัดการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนในสภาพแวดล้อมดิจิทัล โดยเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ในการเรียนร่วมกับสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย ทั้งสื่อในระบบภาพและเสียง ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในระบบชั้นเรียนปกติและนอกชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

SMART CLASSROOM มีลักษณะเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning เน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษา โดยมีอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย กิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group) การบรรยาย (Lecture) โครงงาน (Project Work) การนำเสนอหน้าชั้นเรียน (Presentation)

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

  1. เข้าสู่ระบบจองห้องประชุมและห้องอบรม https://libapp.sru.ac.th/booking/index.php
  2. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

สถานที่ : ชั้น 4 โซน B4

สอบถามเพิ่มเติม : หมายเลขโทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5802

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี