อัตราค่าปรับ

  • วันละ  5  บาท /วัน/ เล่ม
  • ในกรณีทรัพยากรหายหรือชำรุด สมาชิกผู้ยืมต้องชำระค่าปรับทดแทนหนังสือเล่มเดิมตามประกาศ เรื่อง อัตราค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าเสียหาย

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี