ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ

interlib-sru

ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources)

ทรัพยากรสารสนเทศ (Information) คือ  วัสดุที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าและวิจัยในรูปแบบต่าง ๆทุกสาขาวิชา ประโยชน์ของทรัพยากรสารสนเทศ

1.  ให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ

2.  เป็นหลักฐานอ้างอิงประกอบการค้นคว้า

3.  เสริมสร้างสติปัญญาทำให้มีความคิดสร้างสรรค์และวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ทันโลก ทันเหตุการณ์ และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ

4.  สามารถนำาความรู้ที่ได้จากทรัพยากรสารสนเทศ  มาพัฒนาตนเอง  ในด้านต่าง ๆ ทำให้ประสบผลสำาเร็จในการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแสดงข้อมูลดังนี้


จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ
   ประจำปี 2561 เดือน ธันวาคม

ลำดับที่                            หนังสือ                                 จำนวน
1 หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ (หมวด 000-900) 10,925 (เล่ม)
หนังสือทั่วไปภาษาไทย     (หมวด 000-900) 230,221 (เล่ม)
  2.1 หนังสืออ้างอิง 8,498 (เล่ม)
  2.2 วิทยานิพนธ์ 8,726 (เล่ม)
  2.3 รายงานการวิจัย 4,166 (เล่ม)
  2.4 หนังสือศูนย์ภาษา 2,293 (เล่ม)
  2.5 โครงการพิเศษ 70 (เล่ม)
3 วารสาร  
   3.1 ภาษาไทย 384 (ชื่อเรื่อง) 
   3.2 ภาษาอังกฤษ  37 (ชื่อเรื่อง) 
4 นิตยสาร 26 (ชื่อเรื่อง) 
หนังสือพิมพ์ 9 (ชื่อเรื่อง) 
6 จุลสาร  218 (ชื่อเรื่อง) 
7 สื่อโสตทัศน์  9,390 (แผ่น)
   7.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์/ซีดีคู่มือ 3,301 (แผ่น) 
   7.2 สารคดี/ความรู้ทั่วไป  4,846 (แผ่น) 
   7.3 คอมพิวเตอร์เพื่อบริการ  30 เครื่อง
   7.4 ทีวี  12 เครื่อง
   7.5 เครื่องเล่น CD/DVD  12 เครื่อง
   7.6 แท็บเล็ต  10 เครื่อง
   7.7 หูฟัง  45 ตัว
8 ฐานข้อมูลออนไลน์ 17 ฐาน 
  – ABI/INFORM Complete  
  – ACM Digital Library  
  – ProQuest Dissertation & Theses  
  – SpringerLink  
  – Web of Science  
  – American Chemical Society Journal *รวมอยู่ภายในฐานฯ EBSCOHOST
  – Academic Search Complete *รวมอยู่ภายในฐานฯ EBSCOHOST 
  – Computer & Applied Science Complete *รวมอยู่ภายในฐานฯ EBSCOHOST 
  – Education Research Complete *รวมอยู่ภายในฐานฯ EBSCOHOST 
  – H.W. Wilson(12 Subjects) *รวมอยู่ภายในฐานฯ EBSCOHOST 
  – ScienceDirect  
  – Emerald Management  
  ฐานข้อมูลที่หอสมุดกลางจัดซื้อ 3 ฐาน 
  – มติชนออนไลน์  
  – ระบบฐานข้อมูลความรู้กฎหมาย  
  – ฐานข้อมูล E-Book IG Library  
  – ฐานข้อมูล E-Book Gale *สาขาวิชาการตลาด 
9 ห้องสมุดกฎหมาย   
   9.1 หนังสือกฎหมายภาษาไทย  1,999 (ชื่อเรื่อง)  
   9.2 หนังสือกฎหมายภาษาอังกฤษ 72 (ชื่อเรื่อง)  
   9.3 หนังสืออ้างอิงกฏหมาย 36 (ชื่อเรื่อง)  
   9.4 คำพิพากษาฎีฏา 778 (ฉบับ) 
   9.5 พระราชบัญญัติ 126 (ชื่อเรื่อง)  
   9.6 ราชกิจจานุเบกษา 916 (ฉบับ) 
   9.7 ซีดีรอม กฎหมาย 90 (แผ่น) 
   9.8 วารสารกฎหมาย 17 (ชื่อเรื่อง)  
10 ห้องสมุดพยาบาล  
   10.1 หนังสือพยาบาลภาษาไทย 2,732 (ชื่อเรื่อง)  
   10.2 หนังสือพยาบาลภาษาอังกฤษ 443 (ชื่อเรื่อง)  
   10.3 รายงานการวิจัย/วิทยานะพนธ์ 200 (ชื่อเรื่อง)  
   10.4 ซีดีรอม ทางการพยาบาล 77 (แผ่น) 
   10.5 วารสารทางการพยาบาล 45 (ชื่อเรื่อง)