ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ

interlib-sru

ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources)

ทรัพยากรสารสนเทศ (Information) คือ  วัสดุที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าและวิจัยในรูปแบบต่าง ๆทุกสาขาวิชา ประโยชน์ของทรัพยากรสารสนเทศ

1.  ให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ

2.  เป็นหลักฐานอ้างอิงประกอบการค้นคว้า

3.  เสริมสร้างสติปัญญาทำให้มีความคิดสร้างสรรค์และวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ทันโลก ทันเหตุการณ์ และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ

4.  สามารถนำาความรู้ที่ได้จากทรัพยากรสารสนเทศ  มาพัฒนาตนเอง  ในด้านต่าง ๆ ทำให้ประสบผลสำาเร็จในการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแสดงข้อมูลดังนี้


รายงานข้อมูลจำนวนทรัพยากรสารนิเทศ
หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ลำดับ ทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน
1 หนังสือ 241,684 เล่ม
1.1 หนังสือภาษาอังกฤษ 10,925  เล่ม
1.2 หนังสือภาษาไทย 230,759 เล่ม
   – หนังสือทั่วไป หมวด 000-900 206,978 เล่ม
   – หนังสืออ้างอิง 8,526 เล่ม
   – หนังสือวิทยานิพนธ์ 8,726 เล่ม
   – หนังสือรายงานการวิจัย 4,166 เล่ม
   – หนังสือโครงการพิเศษ 70 เล่ม
   – หนังสือศูนย์ภาษา (ให้บริการ ณ ศูนย์ภาษา) 2,293 เล่ม
2 วารสาร 420 ชื่อเรื่อง
   – วารสารภาษาไทย 384 ชื่อเรื่อง
   – วาสารภาษาอังกฤษ 37 ชื่อเรื่อง
3 นิตยสาร 26 ชื่อเรื่อง
4 หนังสือพิมพ์ 9 ชื่อเรื่อง
   – ภาษาไทย 8 ชื่อเรื่อง
   – ภาษาอังกฤษ 1 ชื่อเรื่อง
5 จุลสาร 147 ชื่อเรื่อง
6 สื่อโสตทัศน์ 9,390 แผ่น
   – โปรแกรมคอมพิวเตอร์/ซีดีคู่มือ 3,301 แผ่น
   – สารคดี/ความรู้ทั่วไป 4,846 แผ่น
   – ภาพยนตร์ 763 ชื่อเรื่อง
   – ฐานข้อมูล/สื่อการสอน 543 แผ่น
7 คอมพิวเตอร์เพื่อบริการ 30 เครื่อง
8 ทีวี 12 เครื่อง
9 เครื่องเล่น CD/DVD 12 เครื่อง
10 แท็บเล็ต 10 เครื่อง
11 หูฟัง 45 ตัว
12 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 17 ฐาน