ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ

interlib-sru

ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources)

ทรัพยากรสารสนเทศ (Information) คือ  วัสดุที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าและวิจัยในรูปแบบต่าง ๆทุกสาขาวิชา ประโยชน์ของทรัพยากรสารสนเทศ

1.  ให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ

2.  เป็นหลักฐานอ้างอิงประกอบการค้นคว้า

3.  เสริมสร้างสติปัญญาทำให้มีความคิดสร้างสรรค์และวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ทันโลก ทันเหตุการณ์ และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ

4.  สามารถนำาความรู้ที่ได้จากทรัพยากรสารสนเทศ  มาพัฒนาตนเอง  ในด้านต่าง ๆ ทำให้ประสบผลสำาเร็จในการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแสดงข้อมูลดังนี้


รายงานข้อมูลจำนวนทรัพยากรสารนิเทศ
หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  เดือน กันยายน 2564
ลำดับ ทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน
1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) 214 เล่ม
2 หนังสือ 252,638 เล่ม
2.1 หนังสือต่างประเทศ 11,341 เล่ม
2.2 หนังสือภาษาไทย 241,297 เล่ม
 – หนังสือทั่วไป 225,966 เล่ม
 – หนังสืออ้างอิง 9,280 เล่ม
 – หนังสือวิทยานิพนธ์ 9,276 เล่ม
– หนังสือรายงานการวิจัย 4,750 เล่ม
– หนังสือโครงการพิเศษ 70 เล่ม
– หนังสือศูนย์ภาษา (ให้บริการ ณ ศูนย์ภาษา) 3,233 เล่ม
– หนังสืออินเดีย 63 เล่ม
2 วารสาร 433 ชื่อเรื่อง
   – วารสารภาษาไทย 472 ชื่อเรื่อง
   – วาสารภาษาอังกฤษ 55 ชื่อเรื่อง
3 นิตยสาร 11 ชื่อเรื่อง
4 หนังสือพิมพ์ – ชื่อเรื่อง
   – ภาษาไทย 5 ชื่อเรื่อง
   – ภาษาอังกฤษ 1 ชื่อเรื่อง
5 จุลสาร 141 ชื่อเรื่อง
6 สื่อโสตทัศน์ 9,582 แผ่น
   – โปรแกรมคอมพิวเตอร์/ซีดีคู่มือ 3,301 แผ่น
   – สารคดี/ความรู้ทั่วไป 4,846 แผ่น
   – ภาพยนตร์ 892 ชื่อเรื่อง
   – ฐานข้อมูล/สื่อการสอน 543 แผ่น
7 คอมพิวเตอร์เพื่อบริการ OPAC
29 เครื่อง
8 คอมพิวเตอร์เพื่อบริการ Internet
29 เครื่อง
9 เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ
1 เครื่อง
10 เครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ
1 เครื่อง
11 ทีวี 12 เครื่อง
12 เครื่องเล่น CD/DVD 12 เครื่อง
13 แท็บเล็ต 10 เครื่อง
14 หูฟัง 45 ตัว
15 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 14 ฐาน
หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี