ห้องข้อมูลท้องถิ่น

ห้องสมุดให้บริการสารสนเทศท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่และให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นภาคใต้ตอนบน ได้แก่ จังหวัดระนอง ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

สถานที่ : ชั้น 4 โซน A4

สอบถามเพิ่มเติม : หมายเลขโทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5802

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี