โครงสร้างการบริหารงาน

Opening_sru

 

โครงสร้างการบริหารงานหอสมุดกลาง

Structure-lib

หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 5 ฝ่าย ดังนี้

โดยทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อำนวยการฯ  และมีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด โดยมีคณะกรรมการประจำศูนย์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานฝ่ายงานต่าง ๆ ภายใน

 ภาระหน้าที่หน่วยงานภายใน ทั้ง 4 ฝ่าย มีดังนี้

1. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

  • รับผิดชอบในการแสวงหา คัดเลือก จัดหา และวิเคราะห์เนื้อหา จัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ ได้แก่ หนังสือ ตำรา เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ และสื่อโสตทัศนศึกษา ฐานข้อมูล และสื่อทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย จัดทำเครื่องมือช่วยค้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการสืบค้นหาสารสนเทศ ตลอดจนดูแลในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อยู่เสมอ

2. ฝ่ายธุรการ

สนับสนุนการปฏิบัติงานภารกิจหลัก ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว โดยแบ่งภาระหน้าที่เป็น 2 งานย่อย ดังนี้

  • งานบริหารและธุรการ รับผิดชอบงานด้านธุรการและการประสานงานทั่วไป เช่น การลงทะเบียนรับ-ส่ง การเสนอหนังสือให้ผู้บริหารสั่งการ การประสานงานและติดตามเรื่องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดประชุม การพิมพ์เอกสาร และดูแลอาคารสถานที่

  • งานคลังและพัสดุ รับผิดชอบด้านการจัดทำเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา และการควบคุม ดูแล บำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ของหอสมุดกลาง

3. ฝ่ายพัฒนาสาระดิจิตอลและสื่อประสม

  • รับผิดชอบวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และงานบริการห้องสมุด

  • งานบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ รับผิดชอบในการให้บริการยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ ส่งเสริมการใช้โสตทัศนศึกษา และจัดทำคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คำปรึกษา แนะนำในการสืบค้นการใช้โสตทัศนวัสดุ การให้บริการสนับสนุนกิจกรรมการสอนของอาจารย์ เช่น จัดฉายวีดีทัศน์ เกี่ยวกับสารคดีและการพัฒนาภาษา บริการถ่ายสำเนาวีดีทัศน์ เทปบันทึกเสียง และ CD-ROM และประสานงานการจัดหาโสตทัศนวัสดุใช้ในการเรียนการสอน และการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนดูแลซ่อมบำรุงโสตทัศนวัสดุและโสตทัศนูปกรณ์ภายใน หอสมุดกลาง

4. ฝ่ายบริการ

รับผิดชอบในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ห้องสมุด ให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ได้ตามความต้องการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า ให้ผู้ใช้ห้องสมุดมีความพึงพอใจในการใช้บริการ และประเมินคุณภาพของการให้บริการ

  • งานบริการยืม – คืน รับผิดชอบในการจัดการการใช้ทรัพยากรสารนิเทศให้มีการหมุนเวียนสู่ผู้ใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำทรัพยากร สารนิเทศไปใช้ในเวลา และในสถานที่ที่ต้องการ โดยรับผิดชอบตั้งแต่การรับสมัครสมาชิกห้องสมุด ให้บริการยืม -คืน บริการจองหนังสือ บริการหนังสือสำรอง บริการยืมระหว่างห้องสมุด และการเรียกเก็บค่าปรับ-ค่าธรรมเนียม การติดตามทวงถามหนังสือค้างส่ง รวมทั้งประสานในการยืมทรัพยากรสารนิเทศระหว่าง ห้องสมุดต่างๆ

  • งานบริการสารนิเทศ รับผิดชอบในการให้บริการช่วยผู้ใช้ห้องสมุดสืบค้น และเข้าถึงแหล่งข้อมูลจากทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภททั้งที่ศูนย์บรรณสารฯจัดให้บริการ และจากแหล่งข้อมูลภายนอก

5. ฝ่ายวารสารและหนังสือพิมพ์

  • รับผิดชอบให้บริการการใช้วารสารและเอกสารทั้งระบบชั้นปิดและระบบชั้นเปิด บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ที่ต้องใช้วารสารเฉพาะสาขาวิชา บริการสำเนาบทความวารสาร บริการหน้าสารบัญวารสารภาษาต่างประเทศ จัดทำ กฤตภาค และจัดจุลสารออกให้บริการ ตลอดจนประสานงานจัดหาวารสารและหนังสือพิมพ์ ดำเนินการบอกรับวารสาร