กฤตภาคข่าวออนไลน์

Matichon-sru

กฤตภาคข่าวออนไลน์ (Clipping Online )

ปัจจุบันฤตภาคใช้ฐานข้อมูล Matichon e-Library เป็นกฤตภาคข่าวออนไลน์ ที่รวบรวมและให้การสืบค้นในรูปแบบของข่าวสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์ – วิจารณ์ รายงานหรือข้อเขียนอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งบุคคลที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกประเภท สามารถสืบค้นได้ 12 หมวดหมู่ 2,000 หัวเรื่องย่อย สืบค้นได้ย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน และสามารถค้นหาจากหนังสือพิมพ์ได้มากกว่า 30 ชื่อเรื่องMatichon e–Library

หัวเรื่องบริการ : รายละเอียด

การใช้บริการ

1. สืบค้นฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ Matichone-Library
2. เลือกฐานข้อมูล Matichon e–Library
3. พิมพ์ demo ในช่อง USER
4. พิมพ์ demo ในช่อง PASSWORD
5. คลิก Login
6. จะปรากฏหน้าจอ(ดังภาพ)
7. คลิกเลือกวันที่ เดือน ปี ชื่อหนังสือพิมพ์ ที่ต้องการสืบค้น
8. พิมพ์หัวเรื่องที่ต้องการสืบค้น
9. คลิก ค้นหา
10. จะได้ข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์ตามต้องการ

ติดต่อขอใช้บริการ
คุณกฤติยากร รักสวัสดิ์  เบอร์โทร 5811

สถานที่ให้บริการ 
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศฌฉลิมพระเกียรติ โซน B1 ชั้น 1