บริการแนะนำรายชื่อหนังสือใหม่

new-booksรายการทรัพยากรสารสนเทศใหม่

หอสมุดกลาง เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย จึงคำนึงถึงความสำคัญในการเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่สามรถใช้ให้เป็นประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด จึงได้จัดบริการแนะนำหนังสือใหม่เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงกระบวนการจัดหาสือใหม่ตามที่ต้องการ และสอดคล้องสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน


©SRU CENTRAL LIBRARY


บริการยืม-คืนสารสนเทศ :