บริการห้องสมุดพยาบาลศาสตร์

Nursing-sru

ห้องสมุดพยาบาลศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับสถานศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ตามหลักสูตรการจัดการศึกษา โดยห้องสมุดได้จัดหา หนังสือ ตำรา วารสาร ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศทางการพยาบาล ฐานข้อมูลออนไลน์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จัดไว้ให้บริการสำหรับ อาจารย์ นักศึกษาใช้ค้นคว้าประกอบการเรียนการสอนให้ได้ตามมาตรฐานของสภาการพยาบาล

สถานที่ : ชั้น 2 โซน A2

สอบถามเพิ่มเติม : หมายเลขโทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5812

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี