บริการยืมต่อ

OverviewDB_sru

บริการยืมต่อ (Online Renewal Service)

การยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศผู้ใช้สามารถทำได้ 2 วิธี คือ นำทรัพยากรสารสนเทศมายืมต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และการยืมต่อด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์สืบค้นสารสนเทศหอสมุด OPAC โดยการยืมต่อด้วยตนเองมีเงื่อนไข ดังนี้

  1. ต้องทำการยืมต่อก่อนวันครบกำหนดส่งคืน จพทำภายในวันครบกำหนดหรือหลังจากวันครบกำหนดไม่ได้

  2. ยืมต่อผ่านเว็บไซต์ได้เพียงครั้งเดียว หากยังต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศต่อให้นำหนังสือมาที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน เพื่อทำการยืมใหม่อีกครั้งหนึ่ง

* เนื่องจากทางหอสมุดกลางที่การปรับเปลี่ยนระบบยืม-คืนใหม่ หากผู้ใช้บริการได้ยืมกับระบบเดิม หรือ เข้า Login ในระบบใหม่แล้วไม่มีข้อมูล สามารถมาติดต่อที่หอสมุดกลาง งานบริการยืม-คืน ชั้น 1

 

คำแนะนำ : ระบบไม่อนุญาตให้ทำการยืมต่อได้ในกรณี ดังนี้

  1. ทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดส่ง

  2. มีผู้อื่นทำการจองไว้

  3. ทำการยืมต่อผ่านเว็บไซต์ไปแล้ว

สถานที่ให้บริการ
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-7791-335-1 * 5801

 

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี