บริการยืมต่อ

OverviewDB_sru

บริการยืมต่อ (Online Renewal Service)

การยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศผู้ใช้สามารถทำได้ 2 วิธี คือ นำทรัพยากรสารสนเทศมายืมต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และการยืมต่อด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์สืบค้นสารสนเทศหอสมุด OPAC โดยการยืมต่อด้วยตนเองมีเงื่อนไข ดังนี้

1. อนุญาตให้ยืมต่อได้ ก่อนวันกำหนดส่ง 3 วัน
2. ยืมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตได้ 1 ครั้ง หากยังต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศต่อ ให้นำหนังสือมาส่งที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนห้องสมุด เพื่อทำการยืมใหม่อีกครั้ง

* เนื่องจากทางหอสมุดกลางที่การปรับเปลี่ยนระบบยืม-คืนใหม่ หากผู้ใช้บริการได้ยืมกับระบบเดิม หรือ เข้า Login ในระบบใหม่แล้วไม่มีข้อมูล สามารถมาติดต่อที่หอสมุดกลาง งานบริการยืม-คืน ชั้น 1

 

คำแนะนำ : ระบบไม่อนุญาตให้ทำการยืมต่อได้ในกรณี ดังนี้

  1. ทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดส่ง

  2. มีผู้อื่นทำการจองไว้

  3. ทำการยืมต่อผ่านเว็บไซต์ไปแล้ว

สถานที่ให้บริการ
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-7791-335-1 * 5801 หรือ 5804

 

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี