บุคคลภายนอก

Opening_sru
ขั้นตอนการใช้บริการของบุคคลภายนอก

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อสมัครสมาชิก

  2. นำบัตรประชาชนยื่นให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกข้อมูลสมาชิก

  3. รับบาร์โค้ดเพื่อใช้ในการสแกนเข้า – ออก

สถานที่ให้บริการ
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801

เว็บไซต์                 :  http://arit.sru.ac.th  หรือ : http://library.sru.ac.th
Facebook              : FaceBook

หมายเหตุ 

  1. บุคคลภายนอกไม่สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศได้

  2. บัตรสมาชิกไม่อนุญาตให้ผู้อื่นนำไปใช้เพื่อเข้า-ออก หรือยืมทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดได้

  3. กรณีที่บัตรสมาชิกบาร์โค้ดชำรุด บัตรสูญหาย หรือไม่ได้นำบัตรมา และมีความประสงค์ต้องการบาร์โค้ดใหม่ ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่หอสมุดได้กำหนดไว้

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี