บริการห้องหนังสืออ้างอิง

Ref-sru

บริการหนังสืออ้างอิง ได้แก่ หนังสือประเภทพจนานุกรม   นามานุกรม   สารานุกรม รายงานประจำปี เป็นต้น ผู้ใช้บริการสามารถเข้าค้นได้ตามอัธยาศัย  แต่ไม่สามารถยืมหนังสืออ้างอิงออกนอกห้องสมุดได้ อนุญาตให้ใช้เฉพาะในห้องสมุดและยืมถ่ายเอกสารภายในห้องสมุดเท่านั้น 

สถานที่                    ห้องหนังสืออ้างอิง บริเวณชั้น 2 โซน B2

สอบถามเพิ่มเติม          หมายเลขโทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5803

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี