บริการจอง

OverviewDB_sru

เป็นบริการที่ผู้ใช้สามารถแจ้งความประสงค์ขอจองทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ แต่มีผู้อื่นยืมไปก่อน เพื่อให้ห้องสมุดจัดเก็บไว้ให้ เมื่อห้องสมุดได้รับตัวเล่มคืน เจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์แจ้งให้มารับที่ห้องสมุด โดยสามารถจองผ่านระบบสมาชิก https://opac.sru.ac.th/member/Login.aspx  

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี