บุคลากร

Opening_sru

บุคลากร (Staffs Library)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์สมพร ศรีอาภานนท์

 

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายหอสมุดกลาง

อาจารย์ธณิศา สุขขารมย์

 

ฝ่ายธุรการ (Department of Administrative)

นางสาวจิราวรรณ บุญเชิด (หัวหน้าฝ่ายธุรการ) Tel. 5804

นางสาวธนิดา พัฒนแช่ม

 

ฝ่ายบริการสารนิเทศ (Department of Information Services)

นางสาวทิพวรรณ อักษรทิพย์ (หัวหน้าฝ่ายบริการสารนิเทศ) Tel. 5804

นางกิตติยา ทองคำงาม

นางสาวเบญจมาศ นากทองแก้ว

นางสาวเยาวดี รุ่งเรือง

นางสาวสุนิษา คงแก้ว

นางสาวแก้วใจ ทองนา


ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Department of Journals and Newspapers)

นางกฤติยา รักสวัสดิ์ (หัวหน้าฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง) Tel. 5811

นางสาว วรารัตน์ นิราภัย

 

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Department of Resources and Development)
 

 
ฝ่ายสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา (Department of Content and Multimedia)

นางสาวเพชรรัตน์ กิมยู่ฮะ (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยวกรสารสนเทศ) Tel. 5802

นายไตรเพชร พลดี

นายอนุรักษ์ ศรีนาคนิล

นายณัฐนัย พิลึก