บุคลากร

Opening_sru

บุคลากร (Staffs Library)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์สมพร ศรีอาภานนท์

 

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายหอสมุดกลาง

นางนันทนา เดชเกิด  Tel. 5808

 

ฝ่ายธุรการ (Department of Administrative)

นางสาวจิราวรรณ บุญเชิด (หัวหน้าฝ่ายธุรการ) Tel. 5804

นางสาวเกวลิน  คงมั่น

 

ฝ่ายบริการสารนิเทศ (Department of Information Services)

นางสาวทิพวรรณ อักษรทิพย์ (หัวหน้าฝ่ายบริการสารนิเทศ) Tel. 5803

นางกิตติยา ทองคำงาม

นางสาวเบญจมาศ นากทองแก้ว

นางสาวเยาวดี รุ่งเรือง

นายกำธน  เทพทอง

 

งานบริการยืม-คืน (Circulation Services)

นางสาวสุนิษา คงแก้วTel. 5801

นางสาวมณฑาทิพย์ พัฒนสิงห์


ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Department of Journals and Newspapers)

นางกฤติยา รักสวัสดิ์(หัวหน้าฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง) Tel. 5811

นางสาว วรารัตน์ นิราภัย

 

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Department of Resources and Development)
นางวรรนภา ทองสมสี(หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยวกรสารสนเทศ) Tel. 5812

ฝ่ายสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา (Department of Content and Multimedia)

นางสาวเพชรรัตน์ กิมยู่ฮะ (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยวกรสารสนเทศ) Tel. 5802

นายไตรเพชร พลดี

 

ฝ่ายสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา(สื่อโสตทัศนูปกรณ์) (Department of Content and Multimedia)

นายอนุรักษ์ ศรีนาคนิล (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยวกรสารสนเทศ) Tel. 5805

นายณัฐนัย พิลึก