บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

ห้องสมุด ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต จำนวน 35 เครื่อง โดยสามารถเข้าใช้บริการได้ตามวัน เวลาทำการ ให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เท่านั้น

สถานที่ : ห้อง Learning Space ชั้น 3 โซน C3

สอบถามเพิ่มเติม : หมายเลขโทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5805

คู่มือการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต :: ดาวน์โหลด

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี