บริการบทความฉบับเต็ม

Journal-suggestion-sru

บริการบทความฉบับเต็ม (Full Text Journal Suggestion)

เมื่อผู้ใช้บริการไม่สามารถค้นหาบทความจากวารสาร หรือกฤตภาคข่าวออนไลน์ได้ หรือเมื่อต้องความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่จะอธิบาย พร้อมแผ่นพับประกอบวิธีการสืบค้นข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างสะดวก การใช้บริการ

ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลบทความจากวารสาร

1. เปิดเว็บไซต์สืบค้นสารสนเทศหอสมุดกลาง OPAC

2. เลือก สำหรับสืบค้น บทความวารสาร

3. จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ ให้เลือกสืบค้นบทความจากวารสาร จากนั้น พิมพ์ข้อความที่ต้องการสืบค้น และเลือก เขตข้อมูลการสืบค้น แล้วคลิก ปุ่ม สืบค้น

4. จะปรากฏรายการบทความที่ได้สืบค้น หากปรากฏ ข้อความ Multimedia Full Text Click สามารถคลิกเลือกเพื่อดาวน์โหลดบทความได้ทันที ดังภาพ

5. จะปรากฏรายการบทความนั้น ๆ ในรูปแบบโปรมแกรมไฟล์ .pdf ผู้ใช้บริการสารมารถ save, print หรือเปิดอ่านได้ตามความต้องการ หมายเหตุกรณีที่บทความไม่ปรากฏข้อความ Multimedia Full Text Click จะไม่สามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มได้ ให้ผู้ใช้บริการค้นหาบทความจากตัวเล่ม

คู่มือการบริการบทความฉบับเต็ม : ดาวน์โหลด

สถานที่ให้บริการ
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศฌฉลิมพระเกียรติ โซน B1 ชั้น 1

ติดต่อขอใช้บริการ

คุณกฤติยากร รักสวัสดิ์  เบอร์โทร 5811

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี