SRU Database Overview-2

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายใน

ฐานข้อมูลเครือข่าย ThaiLis
 1. ฐานข้อมูลเครือข่าย ThaiLis โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) เป็นการดำเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง (Thai Library Network – Metropolitan : Thailinet) เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network : Pulinet) และสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เข้าด้วยกันบนเครือข่าย UniNet เพื่อประโยชน์ในการขยายเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่นๆ และห้องสมุดประเภทอื่นๆ ในอนาคต ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของห้องสมุดอุดมศึกษาและเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย โดยนำระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้งานห้องสมุด พัฒนาให้เป็นระบบ อัตโนมัติ (Automated Library System) สร้างระบบเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย เพื่อให้การจัดบริการสารสนเทศมีความครบถ้วนสมบูรณ์และรวดเร็วยิ่งขึ้น เกิดระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
Website : ThaiLis
                         

Supported by ThaiLIS, UniNet

ฐานข้อมูล สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย(UCTAL)
UCTL-Logo 2. ฐานข้อมูล สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย(UCTAL)  เนื่องจากเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (ThaiLis) มีเป้าหมายที่จะพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับเลขมาตรฐานสากลของหนังสือ/วารสาร การจัดทำรายการสิ่งพิมพ์สำเร็จรูป การจัดการระเบียนบรรณานุกรม การควบคุมระเบียนรายการหลักฐาน และการใช้รายการร่วมกัน อันจะช่วยรองรับการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ลดความซ้ำซ้อนในการจัดทำรายการบรรณานุกรม และใช้ประโยชน์ในการยืมระหว่างห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาไทย รวมทั้งอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ ทั้งนักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการในการค้นหาหนังสือที่ต้องการโดยที่ไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database System) ให้สามารถรองรับการดำเนินงานสหรายการบรรณานุกรม (Union catalog) ของห้องสมุดสมาชิกเครือข่าย ThaiLis รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application) บนพื้นฐานมาตรฐานสากลในการควบคุมรายการบรรณานุกรม (Bibliographic control) เพื่อให้สามารถรองรับการทำรายการ การตรวจสอบและควบคุม และการใช้รายการร่วมกัน (Copy & Shared catalog) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Website : Union Catalog of Thai Academic Libraries

Supported by ThaiLIS, UniNet

ฐานข้อมูลเครือข่าย Gale Virtual Reference Library
GVRL5

 3. ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale Virtual Reference Library เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชา Business Technology โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีจำนวน 9 รายชื่อ เพื่อให้บริการกับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย/สถาบันซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้งานภายใต้ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้โดยไม่มีระยะกำหนด

Website : Gale Virtual Reference Library

Supported by SRU Library

ABI/INFORM Complete (PROQUEST)
pq_logo_sml

4. ABI/INFORM Complete เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่าง ๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ

Website : ABI/INFORM Complete

Supported by ThaiLIS, UniNet

ACM Digital Library
ACMDL_Logo

5. ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน

Website : ACM Digital Library

Supported by ThaiLIS, UniNet

American Chemical Society Journal (ACS)
pubslogo-big

 6. American Chemical Society Journal (ACS) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

Website : ACS Publications

Supported by ThaiLIS, UniNet

ProQuest Dissertations &Theses : Full Text
pq_logo_sml 7. ProQuest Dissertations &Theses : Full Text เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full – Text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโท ตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ
Website : ProQuest Dissertations & Thesis

Supported by ThaiLIS, UniNet

Web of Science 
trlogo8. Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 – ปัจจุบัน
Website : Web-Of-Science

Supported by ThaiLIS, UniNet

ClinicalKey for Nursing 

9. ClinicalKey for Nursing ฐานข้อมูล Clinical Key for Nursing ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชาทางด้านการแพทย์ และเภสัชกร เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบไปด้วย หนังสือทางด้านการแพทย์ฉบับเต็มมากกว่า 700 เล่ม จากค่ายสำนักพิมพ์หนังสือ Elsevier, Mosby, Saunder และ Churchill Livingstone (มีการปรับปรุงตาม Edition ล่าสุด) วารสารมากกว่า 500 เรื่อง Multimedia มากกว่า 9000 วิดีโอ ฐานข้อมูลยา Guideline ซึ่งครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทางด้านการแพทย์ เช่น อายุรศาสตร์, ศัลยศาสตร์, วิสัญญีวิทยา และสาขาอื่นๆ

Website : ClinicalKey for Nursing

Supported by Faculty of Nursing

Springer Link – Journal
springerlink

10. Springer Link – Journal เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน ระยะเวลาให้บริการ 1 พ.ย. 2556 – 31 ต.ค. 2557

website : SpringerLink

Supported by ThaiLIS, UniNet

Emerald Management
emerald_logo_new

11. Emerald Management เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชีระบบอัตโนมัติขั้นสูง งานวิจัยเชิงคุณภาพการเงินและการบัญชี กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การศึกษา ข้อปฏิบัติในการลงทุน รูปแบบนโยบายการคลัง ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการรูปแบบการประเมินและตรวจสอบด้านการเงิน ธุรกิจศึกษาภูมิภาคเอเซีย ประวัติศาสตร์การจัดการ บทวิเคราะห์ธุรกิจข้ามชาติ การสร้างแบบจำลองในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการการค้าปลีกและการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ การดูแลกำกับกิจการ ยุทธศาสตร์ด้านธุรกิจ บทความเกี่ยวกับตัวชี้วัดความเป็นเลิศทางธุรกิจและการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน และงานวิจัยด้านพฤติกรรมของผู้ประกอบการ

Website : Emeral-Insight

Supported by ThaiLIS, UniNet

EBSCOHOST
ebsco-db12. EBSCOHOST นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 11 ฐานข้อมูล ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับเพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่น

1. ฐานข้อมูล ScienceDirect
2. ฐานข้อมูล Proquest Dissertation
3. ฐานข้อมูล ISI Web of Science
4. ฐานข้อมูล W.H.Wilson
5. ฐานข้อมูล Education Research Complete
6. ฐานข้อมูล Computer Applied Science Complete
7. ฐานข้อมูล Communication Mass Media Complete
8. ฐานข้อมูล Academic Search Complete
9. ฐานข้อมูล Business Source Complete
10.  ฐานข้อมูล CINAHL Complete
11. 
ฐานข้อมูล Legal Source

ทั้งนี้ยังรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search)

Website : EBSCOhost – EBook

Website : EBSCOhost – Research Database

Supported by ThaiLIS, UniNet, SRU Library

ระบบฐานข้อมูลจัดการความรู้กฎหมาย

thailaw13. ระบบฐานข้อมูลจัดการความรู้กฎหมาย กฎหมายสำคัญ ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญฯ
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ, ประมวลกฎหมายฯ, พระราชบัญญัติ, พระราชกำหนด,
พระราชกฤษฎีกา, ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ฯลฯ, คำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 – ปัจจุบัน,
กฎหมายภาษาอังกฤษ, คำอธิบายกฎหมาย, คำอธิบายนิยามศัพท์กฎหมาย, รวมข้อสอบพร้อมธงคำตอบเนติบัณฑิต,
อัยการ, ผู้พิพากษารหัสใช้งานฐานข้อมูล ติดต่อขอรับได้ที่ชั้น 4 หอสมุด หรือ โทร 5802

Website : ThaiLaw

Supported by SRU Library

ฐานข้อมูล iG Library
iglibrary-sru 14. ฐานข้อมูล IG Library ครอบคลุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การจัดการธุรกิจ  คอมพิวเตอร์ นโยบายสาธารณะ การบริหารเชิงกุลยุทธ์ การท่องเที่ยว ภาษา เป็นต้น สามารถ Copy, Print, มี Dictionary และสามารถแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ได้กว่า 40 ภาษา พร้อมเครื่องมือต่าง ๆ
Website : http://portal.igpublish.com/iglibrary/search/main?2

Supported by SRU Library

ฐานข้อมูลคลังข้อมูลเอกสาร

คลังข้อมูลเอกสารงานวิจัย SRU-IR

sru-logo-sru  1. คลังข้อมูลเอกสารงานวิจัย SRU-IR เป็นฐานข้อมูลคลังข้อมูลเอกสารงานวิจัยที่ราบรวมเอางานวิจัยในสาขาต่างๆ และบทความวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี เพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูล และเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารทางวิชาการให้เป็นมาตราฐานเดียวกันมากที่สุด พัฒนาโดยหอสมุดกลาง

 Website : SRU-IR

Supported by SRU Library
Free Resources

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save