บุคลากร มรส.

Cir-sru

บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อาจารย์/ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ สังกัดคณะ ศูนย์,สถาบัน, สำนัก

นำบัตรประจำตัวอาจารย์/ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ ที่ออกโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มาติดต่อที่ Counter Service หอสมุดกลาง หรือห้องสมุดคณะทุกคณะ

หมายเหตุ:  กำหนดบัตรหมดอายุ ถือตามวันที่ระบุในบัตรประจำตัว

อาจารย์พิเศษ

  • หนังสือรับรองการเป็นอาจารย์พิเศษจากภาควิชา/คณะ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

      หมายเหตุ: วันบัตรหมดอายุ ถือตามวันที่ระบุในหนังสือรับรอง หากไม่ระบุจะกำหนด ให้คราวละ 1 ภาคการศึกษา

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5804

เว็บไซต์ :  http://arit.sru.ac.th  หรือ : http://library.sru.ac.th
Facebook : Centrallibrarysru
Instagram : Srulibrary
Youtube : SRU Library

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี