บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (Zone Internet)

หอสมุดกลางมีพื้นที่ในการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต จำนวน 2 จุด คือ โซน B1 ชั้น 1 จำนวน 7 เครื่อง และห้องมัลติมิเดีย โซน A3 ชั้น 3 จำนวน 22 เครื่อง โดยมีวิธีการ ดังนี้

ขั้นตอนการเข้าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
1) นักศึกษาที่มีความประสงค์จะใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าใช้บริการได้ตามวันเวลาที่กำหนด ซึ่งต้องทำการลงชื่อในสมุดลงชื่อ หรือแบบฟอร์มที่ตั้งไว้ตรงจุดบริการในแต่ละจุด
2) เลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้งาน
3) หากนักศึกษาต้องการใช้หูฟังกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องมัลติมิเดีย โซน A3 ชั้น 3 นักศึกษาสามารถยืมหูฟังได้จากเจ้าหน้าที่บริการสื่อโสตทัศน์ โดยมีขั้นตอนการยืม ดังนี้
3.1 นักศึกษาพิมพ์รายละเอียดขอใช้บริการลงในแบบฟอร์ม
3.2 นักศึกษายื่นบัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชนพร้อมแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่
3.3 รับหูฟังจากเจ้าหน้าที่
3.4 เมื่อนักศึกษานำหูฟังมาคืน เจ้าหน้าที่จะคืนบัตรให้

คู่มือการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต :: ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์  0-7791-3336 หมายเลขภายใน 5801 หรือ 5805

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี