ระเบียบการใช้บริการหอสมุดกลาง

    ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการใช้บริการหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561 โดยมีรายระเอียดดังนี้

Regulations
หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี