บริการขอหมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN, ISSN และ CIP) (บริการสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)

faq_sru

บริการขอหมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN, ISSN & CIP Service) (*บริการสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี*)

บริการขอหมายเลข ISBN จัดขึ้นเพื่อขอเลข ISBN จากหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งเป็นเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือที่จะต้องกำหนดให้กับหนังสือทุกๆ ฉบับ ทุกครั้งที่พิมพ์ (Edition) และเพื่อช่วยเหลือ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และบุคคลทั่วไปให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการขอหมายเลข ISBN

การใช้บริการ

ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ขั้นตอนการใช้บริการ

1. ติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเอง ณ จุดบริการติดต่อ-สอบถาม ชั้น 1 ผ่าน E-mail หรือ ผ่านทางโทรศัพท์

2. กรอกแบบฟอร์มรายละเอียดรายการหนังสือที่ต้องการขอหมายเลข ISBN

3. ส่งมอบไฟล์เอกสาร ได้แก่ ไฟล์หน้าปก หน้าสารบัญ หน้าเนื้อเรื่องย่อ หรือ คำนำ โดยการส่งผ่าน E-mail หรือบันทึกลงแผ่น CDให้แก่ผู้ให้บริการ

4. รอรับหมายเลข ISBN ตามช่องทางที่แจ้ง

5. หลังจากพิมพ์หนังสือแล้วให้ผู้ใช้บริการนำส่งหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ ส่งมอบแก่ฝ่ายจัดหาหนังสือและโสตทัศนวัสดุ หอสมุดแห่งชาติ

คู่มือการขอหมายเลขมาตรฐานสากล : ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มออนไลน์ : คลิก

แบบฟอร์มการใช้บริการ ISBN : 

แบบฟอร์มการใช้บริการ ISSN : 

สถานที่ให้บริการ
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติชั้น 1  โซน C1 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ติดต่อเจ้าห%

หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี